Korzár logo Korzár
Sobota, 25. február, 2017 |Meniny má Frederik(a)
VEĽKÉ, DYNAMICKÉ A SILOU DÝCHAJÚCE MESTO-ŠTÁT (1. ČASŤ)

Hongkong - pozitívna mrakodrapová džungľa

Nie som vyznávač moderných spletí preľudnených mestských energetických pascí, ktoré majú v erbe desiatky megaozrutánskych mrakodrapov a kde náznak prírody tušíte len vďaka parkovým ostrovčekom.

Spleť vysokých budov. Niekedy sa vám z nej zakrúti hlava. Aj slnko to má ťažké dostať svoje lúče priamo na ulicu.(Zdroj: hirax)

Napriek tomu som si Hongkong - jedno veľké, dynamické a silou dýchajúce mesto, ktoré vlastne tvorí celý štát - priam zamiloval. Prečo? Pre jeho prístup k ochrane životného prostredia a pozitívnemu zmýšľaniu. Koľko tam totiž vylejú betónu, toľko sa snažia vyvážiť v iných oblastiach - prekrásnych mestských parkoch, rozprávkových odpadkových košoch, zákaze rozdávania igelitových tašiek alebo napríklad aj symfonickým orchestrom, ktorý vám spestrí čakanie na lietadlo.

Trošku politiky a ekonomiky. Hongkong je jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny. V súlade s čínsko-anglickou Spoločnou deklaráciou z 19. decembra 1984 sa Hongkong vrátil Číne o polnoci 30. júna 1997 a stal sa osobitnou administratívnou oblasťou Číny, pričom sa dodržiava princíp jedna krajina, dva systémy, teda že Čína v Hongkongu nebude presadzovať svoj komunistický systém minimálne 50 rokov.

Skutočne som bol zvedavý na následky čínskej nadvlády, ale bol som milo prekvapený, že nedošlo k žiadnemu uzurpovaniu zo strany červeného draka. Naopak, samotní obyvatelia Hongkongu berú Čínu skôr ako silného suseda, s ktorým je výhodné obchodovať, než ako politického diktátora. Hongkonská nezávislosť a samospráva teda zatiaľ neutrpela.

Ekonomická recesia? Zabudnite

Následky svetovej ekonomickej recesie pre východnú časť pologule boli menšie ako pre západnú. Myslel som si, že celý svet je jedna veľká spojená nádoba, ale na jednej hongkonskej barbeque, konanej v kórejskej reštaurácii za účasti Angličanov a domácich, mi vysvetlili, že táto časť planéty sa drží obchodnej línie Čína - Taiwan - Austrália - Nový Zéland - Japonsko a nie je až taká naviazaná na americkú ekonomiku. V tom momente mi napadla otázka, prečo teda vznikla Európska únia (jej cieľom mala byť predsa väčšia hospodárska nezávislosť), keď pri páde Ameriky sa zosunula aj celá Európa.

Keď sa chlap otáča za električkami

Spýtajte sa ma na Hongkong a ja vám odpoviem - električky! Ak je jedným zo špecifických znakov Londýna červený dvojposchodový autobus, tak má vo svete svoju nemenej silnú dvojičku - hongkonské nádherne pomaľované dvojposchodové električky. Chodí ich tam neúrekom a prvé dni som z nich nevedel spustiť zrak ani objektív. Vnútri pôsobia pre fyzicky priemerne stavaného Európana trošku stiesnene a v spojitosti s ich systémom: "Kráčaj dozadu, nestoj tu ako papek!" pri premiestňovaní aj mierne problematicky, ale napriek tomu som si ich zamiloval.

Žiaden smog!

Hongkong je síce ukážka moderného staviteľského mrakodrapového umenia, ale rovnica "mrakodrapy + preľudnenosť = smog" tu nevychádza. Tento štát totiž v posledných rokoch vyhráva celosvetové ankety o najlepšiu mestskú dopravu, ktorú používa okolo 90 percent obyvateľov. V konečnom dôsledku to znamená, že minimálna časť domácich využíva na premiestňovanie vlastné auto. Prečo by aj mali, keď súzvuk, logický systém a časová zohratosť metra, autobusov a spomínaných čarokrásnych električkových princezien funguje na jednotku. Nečudujte sa teda, keď v centre mesta uvidíte viac-menej iba prostriedky mestskej hromadnej dopravy a hŕstku osobných áut.

Mladý tiger Ázie

Základ ekonomiky Hongkongu tvorí zahraničný obchod, valutovo-finančné operácie, elektronický, spracovateľský, ľahký a textilný priemysel, ktorý pracuje predovšetkým pre export. Je tu veľký morský prístav ako aj uzlové letisko. Dynamika rozvoja všetkých stránok života umožnila priradiť Hongkong k tzv. Mladým tigrom Ázie, ktoré sa podľa základných parametrov činnosti približujú ku krajinám s vysokým životným štandardom.

Pozitívne podvedomé pôsobenie

Idem odhodiť obal z keksu, a ajhľa, odpad hádžem do obrovskej papule Micky Mausa. Smetné koše, rozdelené podľa druhu odpadu, tvoria rozprávkové bytosti. Radosť odhodiť smeti. Beriem si v obchode nákup a prosím o igelitovú tašku. Dostáva sa mi odpovede, že v celom Hongkongu je zakázané rozdávať grátis igelitky.

Ideme ku gigantickému Budhovi na kopci Ngong Ping a ako vystúpime z modernej káblovky, na námestí sa pred nami zjavuje obrovská socha starej plátenej tašky. Áno, takto zdvojujú a pozitívnou cestou do ľudí sadia prirodzenú úctu k vlastnej zemi, prírode, matke Zemi.

V zábavnom Ocean parku bolo aj množstvo pavilónov so zvieratami. Občas ste mohli vidieť po parku voľne chodiť malé jaštery. Navštívili sme aj sekciu venovanú vode, jej svetovým zdrojom, plytvaniu a vzťahu k tejto najvzácnejšej tekutine. Na konci prehliadky bola taká páčka a nad ňou na stene napísané: Je len jeden človek, ktorý môže zachrániť planétu. Potiahol som páčku a zjavilo sa mi zrkadlo. Videl som sám seba. Klobúk dole, Hongkong, robíš to geniálne.

Keď som bol malý chlapec, v základnej škole sme preberali úctu k prírode a ako sa máme správať k zvieratám. Po ceste domov spolužiak kopol do mačky. Niečo robíme zle... Vyučujeme, ale neučíme. Oni to robia najprirodzenejšou a najkrajšou cestou, akou sa len dá.

Štát zákazov

Napriek vysokej uvedomelosti občanov všade visia tabule so zákazmi a vysokými pokutami. Odpľujete si z električky (veľmi obľúbený šport v Číne) a zaplatíte pokutu 1 500 HK dolárov. Prejdete cez výpadovku a prídete o 5 000 HK dolárov a šesť mesiacov strávite v base. Odhodíte z lode odpad do mora a vyjde vás to na 10 000 HK dolárov a pol roka pobytu vo väzení. Počas celého pobytu v Hongkongu som však nevidel ani jeden čo i len malý prečin nejakého domáceho obyvateľa. Oni tie výkričníky už nemusia čítať. Slušnosť a dodržiavanie zákonov majú vžité v sebe.

Prekrásne pomaľované dvojposchodové električky. Boli pastvou pre oči, a to ste nemuseli byť ani fotografom. Foto: hirax

Famózne vymyslená botanická záhrada. Nan Lian Garden sa nachádza v centre mesta. Foto: hirax

NT: Ve¾ké, dynamické a silou dýchajúce mesto-štát (1. èas�)

Hongkong - pozitívna mrakodrapová džung¾a

Nie som vyznávaè moderných spletí pre¾udnených mestských energetických pascí, ktoré majú v erbe desiatky megaozrutánskych mrakodrapov a kde náznak prírody tušíte len vïaka parkovým ostrovèekom. Napriek tomu som si Hongkong - jedno ve¾ké, dynamické a silou dýchajúce mesto, ktoré vlastne tvorí celý štát - priam zamiloval. Preèo? Pre jeho prístup k ochrane životného prostredia a pozitívnemu zmýš¾aniu. Ko¾ko tam totiž vylejú betónu, to¾ko sa snažia vyváži� v iných oblastiach - prekrásnych mestských parkoch, rozprávkových odpadkových košoch, zákaze rozdávania igelitových tašiek alebo napríklad aj symfonickým orchestrom, ktorý vám spestrí èakanie na lietadlo.

Trošku politiky a ekonomiky. Hongkong je jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Èíny. V súlade s èínsko-anglickou Spoloènou deklaráciou z 19. decembra 1984 sa Hongkong vrátil Èíne o polnoci 30. júna 1997 a stal sa osobitnou administratívnou oblas�ou Èíny, prièom sa dodržiava princíp jedna krajina, dva systémy, teda že Èína v Hongkongu nebude presadzova� svoj komunistický systém minimálne 50 rokov.

Skutoène som bol zvedavý na následky èínskej nadvlády, ale bol som milo prekvapený, že nedošlo k žiadnemu uzurpovaniu zo strany èerveného draka. Naopak, samotní obyvatelia Hongkongu berú Èínu skôr ako silného suseda, s ktorým je výhodné obchodova�, než ako politického diktátora. Hongkonská nezávislos� a samospráva teda zatia¾ neutrpela.


Ekonomická recesia? Zabudnite

Následky svetovej ekonomickej recesie pre východnú èas� pologule boli menšie ako pre západnú. Myslel som si, že celý svet je jedna ve¾ká spojená nádoba, ale na jednej hongkonskej barbeque, konanej v kórejskej reštaurácii za úèasti Anglièanov a domácich, mi vysvetlili, že táto èas� planéty sa drží obchodnej línie Èína - Taiwan - Austrália - Nový Zéland - Japonsko a nie je až taká naviazaná na americkú ekonomiku. V tom momente mi napadla otázka, preèo teda vznikla Európska únia (jej cie¾om mala by� predsa väèšia hospodárska nezávislos�), keï pri páde Ameriky sa zosunula aj celá Európa.


Keï sa chlap otáèa za elektrièkami

Spýtajte sa ma na Hongkong a ja vám odpoviem - elektrièky! Ak je jedným zo špecifických znakov Londýna èervený dvojposchodový autobus, tak má vo svete svoju nemenej silnú dvojièku - hongkonské nádherne poma¾ované dvojposchodové elektrièky. Chodí ich tam neúrekom a prvé dni som z nich nevedel spusti� zrak ani objektív. Vnútri pôsobia pre fyzicky priemerne stavaného Európana trošku stiesnene a v spojitosti s ich systémom: "Kráèaj dozadu, nestoj tu ako papek!" pri premiestòovaní aj mierne problematicky, ale napriek tomu som si ich zamiloval.


Žiaden smog!

Hongkong je síce ukážka moderného stavite¾ského mrakodrapového umenia, ale rovnica "mrakodrapy + pre¾udnenos� = smog" tu nevychádza. Tento štát totiž v posledných rokoch vyhráva celosvetové ankety o najlepšiu mestskú dopravu, ktorú používa okolo 90 percent obyvate¾ov. V koneènom dôsledku to znamená, že minimálna èas� domácich využíva na premiestòovanie vlastné auto. Preèo by aj mali, keï súzvuk, logický systém a èasová zohratos� metra, autobusov a spomínaných èarokrásnych elektrièkových princezien funguje na jednotku. Neèudujte sa teda, keï v centre mesta uvidíte viac-menej iba prostriedky mestskej hromadnej dopravy a hàstku osobných áut.


Mladý tiger Ázie

Základ ekonomiky Hongkongu tvorí zahranièný obchod, valutovo-finanèné operácie, elektronický, spracovate¾ský, ¾ahký a textilný priemysel, ktorý pracuje predovšetkým pre export. Je tu ve¾ký morský prístav ako aj uzlové letisko. Dynamika rozvoja všetkých stránok života umožnila priradi� Hongkong k tzv. Mladým tigrom Ázie, ktoré sa pod¾a základných parametrov èinnosti približujú ku krajinám s vysokým životným štandardom.


Pozitívne podvedomé pôsobenie

Idem odhodi� obal z keksu, a ajh¾a, odpad hádžem do obrovskej papule Micky Mausa. Smetné koše, rozdelené pod¾a druhu odpadu, tvoria rozprávkové bytosti. Rados� odhodi� smeti. Beriem si v obchode nákup a prosím o igelitovú tašku. Dostáva sa mi odpovede, že v celom Hongkongu je zakázané rozdáva� grátis igelitky.

Ideme ku gigantickému Budhovi na kopci Ngong Ping a ako vystúpime z modernej káblovky, na námestí sa pred nami zjavuje obrovská socha starej plátenej tašky. Áno, takto zdvojujú a pozitívnou cestou do ¾udí sadia prirodzenú úctu k vlastnej zemi, prírode, matke Zemi.

V zábavnom Ocean parku bolo aj množstvo pavilónov so zvieratami. Obèas ste mohli vidie� po parku vo¾ne chodi� malé jaštery. Navštívili sme aj sekciu venovanú vode, jej svetovým zdrojom, plytvaniu a vz�ahu k tejto najvzácnejšej tekutine. Na konci prehliadky bola taká páèka a nad òou na stene napísané: Je len jeden èlovek, ktorý môže zachráni� planétu. Potiahol som páèku a zjavilo sa mi zrkadlo. Videl som sám seba. Klobúk dole, Hongkong, robíš to geniálne.

Keï som bol malý chlapec, v základnej škole sme preberali úctu k prírode a ako sa máme správa� k zvieratám. Po ceste domov spolužiak kopol do maèky. Nieèo robíme zle... Vyuèujeme, ale neuèíme. Oni to robia najprirodzenejšou a najkrajšou cestou, akou sa len dá.


Štát zákazov

Napriek vysokej uvedomelosti obèanov všade visia tabule so zákazmi a vysokými pokutami. Odp¾ujete si z elektrièky (ve¾mi ob¾úbený šport v Èíne) a zaplatíte pokutu 1 500 HK dolárov. Prejdete cez výpadovku a prídete o 5 000 HK dolárov a šes� mesiacov strávite v base. Odhodíte z lode odpad do mora a vyjde vás to na 10 000 HK dolárov a pol roka pobytu vo väzení. Poèas celého pobytu v Hongkongu som však nevidel ani jeden èo i len malý preèin nejakého domáceho obyvate¾a. Oni tie výkrièníky už nemusia èíta�. Slušnos� a dodržiavanie zákonov majú vžité v sebe.

Buïte š�astní, Hirax


01,

Sple� vysokých budov

Niekedy sa vám z nej zakrúti hlava. Aj slnko to má �ažké dosta� svoje lúèe priamo na ulicu.

Foto: hirax


02,

Prekrásne poma¾ované dvojposchodové elektrièky

Boli pastvou pre oèi, a to ste nemuseli by� ani fotografom.

Foto: hirax


!!!jednakova fotka, s tou nasledujúcou by mohli tvori� 3 stlpce dohromady!!!

07,

Sloník z použitých PET fliaš

V tom, ako nenútenou cestou výchovne vplýva� na podvedomie èloveka, sú priam geniálni.

Foto: hirax


17,

Pozitívne odpadkové koše

No hodíte smeti na zem?

Foto: hirax08,

Famózne vymyslená botanická záhrada

Nan Lian Garden sa nachádza v centre mesta.

Foto: hirax


13,

Centrum Hongkongu

Keïže 90 percent ¾udí využíva mestskú hromadnú dopravu, ulice zívajú prázdnotou a vzduch nie je zneèistený smogom.

Foto: hirax


16, Adrenalínové šialenosti

Hongkonský Disneyland, zvaný Ocean park.

Foto: hirax

NT: Veľké, dynamické a silou dýchajúce mesto-štát (1. časť)

Hongkong - pozitívna mrakodrapová džungľa

Nie som vyznávač moderných spletí preľudnených mestských energetických pascí, ktoré majú v erbe desiatky megaozrutánskych mrakodrapov a kde náznak prírody tušíte len vďaka parkovým ostrovčekom. Napriek tomu som si Hongkong - jedno veľké, dynamické a silou dýchajúce mesto, ktoré vlastne tvorí celý štát - priam zamiloval. Prečo? Pre jeho prístup k ochrane životného prostredia a pozitívnemu zmýšľaniu. Koľko tam totiž vylejú betónu, toľko sa snažia vyvážiť v iných oblastiach - prekrásnych mestských parkoch, rozprávkových odpadkových košoch, zákaze rozdávania igelitových tašiek alebo napríklad aj symfonickým orchestrom, ktorý vám spestrí čakanie na lietadlo.

Trošku politiky a ekonomiky. Hongkong je jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny. V súlade s čínsko-anglickou Spoločnou deklaráciou z 19. decembra 1984 sa Hongkong vrátil Číne o polnoci 30. júna 1997 a stal sa osobitnou administratívnou oblasťou Číny, pričom sa dodržiava princíp jedna krajina, dva systémy, teda že Čína v Hongkongu nebude presadzovať svoj komunistický systém minimálne 50 rokov.

Skutočne som bol zvedavý na následky čínskej nadvlády, ale bol som milo prekvapený, že nedošlo k žiadnemu uzurpovaniu zo strany červeného draka. Naopak, samotní obyvatelia Hongkongu berú Čínu skôr ako silného suseda, s ktorým je výhodné obchodovať, než ako politického diktátora. Hongkonská nezávislosť a samospráva teda zatiaľ neutrpela.

Ekonomická recesia? Zabudnite

Následky svetovej ekonomickej recesie pre východnú časť pologule boli menšie ako pre západnú. Myslel som si, že celý svet je jedna veľká spojená nádoba, ale na jednej hongkonskej barbeque, konanej v kórejskej reštaurácii za účasti Angličanov a domácich, mi vysvetlili, že táto časť planéty sa drží obchodnej línie Čína - Taiwan - Austrália - Nový Zéland - Japonsko a nie je až taká naviazaná na americkú ekonomiku. V tom momente mi napadla otázka, prečo teda vznikla Európska únia (jej cieľom mala byť predsa väčšia hospodárska nezávislosť), keď pri páde Ameriky sa zosunula aj celá Európa.

Keď sa chlap otáča za električkami

Spýtajte sa ma na Hongkong a ja vám odpoviem - električky! Ak je jedným zo špecifických znakov Londýna červený dvojposchodový autobus, tak má vo svete svoju nemenej silnú dvojičku - hongkonské nádherne pomaľované dvojposchodové električky. Chodí ich tam neúrekom a prvé dni som z nich nevedel spustiť zrak ani objektív. Vnútri pôsobia pre fyzicky priemerne stavaného Európana trošku stiesnene a v spojitosti s ich systémom: "Kráčaj dozadu, nestoj tu ako papek!" pri premiestňovaní aj mierne problematicky, ale napriek tomu som si ich zamiloval.

Žiaden smog!

Hongkong je síce ukážka moderného staviteľského mrakodrapového umenia, ale rovnica "mrakodrapy + preľudnenosť = smog" tu nevychádza. Tento štát totiž v posledných rokoch vyhráva celosvetové ankety o najlepšiu mestskú dopravu, ktorú používa okolo 90 percent obyvateľov. V konečnom dôsledku to znamená, že minimálna časť domácich využíva na premiestňovanie vlastné auto. Prečo by aj mali, keď súzvuk, logický systém a časová zohratosť metra, autobusov a spomínaných čarokrásnych električkových princezien funguje na jednotku. Nečudujte sa teda, keď v centre mesta uvidíte viac-menej iba prostriedky mestskej hromadnej dopravy a hŕstku osobných áut.

Mladý tiger Ázie

Základ ekonomiky Hongkongu tvorí zahraničný obchod, valutovo-finančné operácie, elektronický, spracovateľský, ľahký a textilný priemysel, ktorý pracuje predovšetkým pre export. Je tu veľký morský prístav ako aj uzlové letisko. Dynamika rozvoja všetkých stránok života umožnila priradiť Hongkong k tzv. Mladým tigrom Ázie, ktoré sa podľa základných parametrov činnosti približujú ku krajinám s vysokým životným štandardom.

Pozitívne podvedomé pôsobenie

Idem odhodiť obal z keksu, a ajhľa, odpad hádžem do obrovskej papule Micky Mausa. Smetné koše, rozdelené podľa druhu odpadu, tvoria rozprávkové bytosti. Radosť odhodiť smeti. Beriem si v obchode nákup a prosím o igelitovú tašku. Dostáva sa mi odpovede, že v celom Hongkongu je zakázané rozdávať grátis igelitky.

Ideme ku gigantickému Budhovi na kopci Ngong Ping a ako vystúpime z modernej káblovky, na námestí sa pred nami zjavuje obrovská socha starej plátenej tašky. Áno, takto zdvojujú a pozitívnou cestou do ľudí sadia prirodzenú úctu k vlastnej zemi, prírode, matke Zemi.

V zábavnom Ocean parku bolo aj množstvo pavilónov so zvieratami. Občas ste mohli vidieť po parku voľne chodiť malé jaštery. Navštívili sme aj sekciu venovanú vode, jej svetovým zdrojom, plytvaniu a vzťahu k tejto najvzácnejšej tekutine. Na konci prehliadky bola taká páčka a nad ňou na stene napísané: Je len jeden človek, ktorý môže zachrániť planétu. Potiahol som páčku a zjavilo sa mi zrkadlo. Videl som sám seba. Klobúk dole, Hongkong, robíš to geniálne.

Keď som bol malý chlapec, v základnej škole sme preberali úctu k prírode a ako sa máme správať k zvieratám. Po ceste domov spolužiak kopol do mačky. Niečo robíme zle... Vyučujeme, ale neučíme. Oni to robia najprirodzenejšou a najkrajšou cestou, akou sa len dá.

Štát zákazov

Napriek vysokej uvedomelosti občanov všade visia tabule so zákazmi a vysokými pokutami. Odpľujete si z električky (veľmi obľúbený šport v Číne) a zaplatíte pokutu 1 500 HK dolárov. Prejdete cez výpadovku a prídete o 5 000 HK dolárov a šesť mesiacov strávite v base. Odhodíte z lode odpad do mora a vyjde vás to na 10 000 HK dolárov a pol roka pobytu vo väzení. Počas celého pobytu v Hongkongu som však nevidel ani jeden čo i len malý prečin nejakého domáceho obyvateľa. Oni tie výkričníky už nemusia čítať. Slušnosť a dodržiavanie zákonov majú vžité v sebe.

Buďte šťastní, Hirax

01,

Spleť vysokých budov

Niekedy sa vám z nej zakrúti hlava. Aj slnko to má ťažké dostať svoje lúče priamo na ulicu.

Foto: hirax

02,

Prekrásne pomaľované dvojposchodové električky

Boli pastvou pre oči, a to ste nemuseli byť ani fotografom.

Foto: hirax

!!!jednakova fotka, s tou nasledujúcou by mohli tvoriť 3 stlpce dohromady!!!

07,

Sloník z použitých PET fliaš

V tom, ako nenútenou cestou výchovne vplývať na podvedomie človeka, sú priam geniálni.

Foto: hirax

17,

Pozitívne odpadkové koše

No hodíte smeti na zem?

Foto: hirax

08,

Famózne vymyslená botanická záhrada

Nan Lian Garden sa nachádza v centre mesta.

Foto: hirax

13,

Centrum Hongkongu

Keďže 90 percent ľudí využíva mestskú hromadnú dopravu, ulice zívajú prázdnotou a vzduch nie je znečistený smogom.

Foto: hirax

16, Adrenalínové šialenosti

Hongkonský Disneyland, zvaný Ocean park.

Foto: hirax

Neprehliadnite tiež

Prešovskí futbalisti utrpeli debakel

Z Dunajskej Stredy si vezú domom prehru a päť gólov.

Brestovčania pochovali basu

Na lávke v strede obce sa rozlúčili s fašiangovým obdobím.

Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu zabitia 55-ročnú Michalovčanku

Počas hádky pichla manžela kuchynským nožom do chrbta.

Fašiangy na Spiši nadväzovali na zvyky niekdajších cechov

Hlavne v Kežmarku a okolí sa spájali aj s alegorickými sprievodmi.

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan začal sezónu klasík druhým miestom, opäť ho zdolal van Avermaet

Belgičan porazil slovenského cyklistu na belgickej klasike Omloop Het Nieuswblad aj minulý rok.

DOMOV

Inštruktor lyžovania: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja zdolal Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

KOMENTÁRE

Nevedno, s čím Kažimíra vyprevadil Sulík

Kažimír buduje na ilúzii, že brzda je iba poistka.

Najčítanejšie na Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 710
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 343
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 230
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 7 070
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 035
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 887
 7. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 764
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 488
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 460
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 418

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop