Korzár logo Korzár
Štvrtok, 17. jún, 2021 | Meniny má AdolfKrížovkyKrížovky

Kritériá sú všade iné

Košice - Po roku je tu opäť čas, ktorý naplno zaťaží mozgy maturantov i ľudí, ktorí sa rozhodli obohatiť si svoje vedomosti o nové dimenzie. Záujem o

štúdium na vysokých školách je veľký a často prevyšuje možnosti tej ktorej univerzity. Samozrejme, že nie každý na "výške" obstojí, no mladí ľudia a najmä chlapci sa veľakrát snažia vyriešiť si problém nástupu na vojenskú službu prihláškou na školu. V tomto časovom období je najvyšší čas rozhodnúť sa pre tú - ktorú vysokú školu, podať si prihlášku a dôkladne sa pripravovať na prijímacie pohovory. Aby sme vám to uľahčili, sondovali sme, aké sú možnosti štúdia na Univerzitách v Košickom a Prešovskom kraji.

TECHNICKÁ UNIVERZITA

Bola založená v roku 1952 s cieľom uspokojiť potreby východného Slovenska v oblasti vzdelávania a výskumu. Minulosť univerzity vychádza z tradícií Baníckej akadémie založenej v roku 1735 v Banskej Štiavnici. V roku 1952 bola založená ako Vysoká škola technická v Košiciach s delením na fakultu ťažkého strojárenstva, banícku a hutnícku. Vládnym nariadením v roku 1969 vznikla Elektrotechnická fakulta a v roku 1976 Stavebná fakulta. Slovenská Národná Rada v roku 1991 zákonom rozhodla o zmene názvu školy na Technickú univerzitu v Košiciach. V roku 1992 zriadil Akademický senát Ekonomickú fakultu a Fakultu odborných štúdií so sídlom v Prešove, tá sa v roku 1996 premenovala na Fakultu výrobných technológií.

Ekonomická fakulta TU

Sídli na ulici B. Němcovej 32 v Košiciach. Termín podania prihlášok je stanovený do 29. februára 2000, prijímačky sa budú od konať 19. júna 2000. Popri prihláške je potrebné zaplatiť poplatok 500 korún.

Študijné odbory pre študentov sú financie, bankovníctvo a investovanie. Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou z anglického alebo nemeckého jazyka a matematiky. Od uchádzača sa vyžaduje dobrá znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Ekonomická fakulta potvrdí príjem len tej prihlášky, na ktorej bude nalepený ústrižok o zaplatení poplatku, a zašle informácie o prijímacom konaní s uvedením termínu prijímacej skúšky. Tej sa musia podrobiť všetci uchádzači o štúdium. Podľa plánu prijímania na fakultu, by malo v nasledujúcom školskom roku do prvého ročníka inžinierskeho štúdia nastúpiť 150 uchádzačov, u bakalárov to bude o sto ľudí menej.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže požiadať o pokračovanie v inžinierskom štúdiu na fakulte.

Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, ako aj Katedra jazykov a spoločenských vied TU organizujú pre uchádzačov o štúdium "Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka" (angličtina , nemčina) v mesiaci marec a apríl 2000. Prihlásiť sa treba do konca februára 2000.

Fakulta v cykle Celoživotné vzdelávanie ponúka 4-semestrálne postpromočné štúdium "Ekonomické riadenie a marketing", "Financie, bankovníctvo a investovanie".

Po ukončení štúdia sa absolventi majú možnosť uplatniť najmä vo finančných útvaroch firiem výrobného i obchodného charakteru, v odborných funkciách v oblasti finančnej kontroly, vo vedúcich funkciách bankovej sféry a ďalších finančných inštitúciách, v činnosti finančných a daňových poradcov a v poisťovníctve. Fakulta ponúka aj možnosť ubytovania a stravovania v študentských domovoch. Cena ubytovania sa pohybuje v rozmedzí 190 - 230 korún, obed, alebo večera vyjde študenta prostredníctvom stravného lístka na 22 Sk.

Fakulta Elektrotechniky a informatiky TU

Od vzniku fakulty v roku 1969 ukončilo na nej inžinierske štúdium viac ako 6000 absolventov. Sídlo školy je na Letnej 9/A v Košiciach. Možnosť podania prihlášok na prijímacie pohovory trvádo 30. apríla 2000, termín konania prijímačiek vedenie fakulty stanovilo na 22. júna 2000. Ešte predtým však treba uhradiť poplatok 500 Sk. Kritéria prijímacej skúšky hovoria jasne. Najviac 50 percent uchádzačov môže byť prijatých bez jej absolvovania na základe zatriedenia uchádzačov podľa celkového študijného priemeru na SŠ, ďalej sa budú posudzovať výsledky zo strednej školy. Prijímačky pozostávajú z písomnej previerky z matematiky a fyziky. Podľa plánu prijatia študentov nastúpi v budúcom školskom roku na školu 600 uchádzačov inžinierskeho štúdia a 60 bakalárov. Do prvého ročníka inžinierskeho štúdia sa prijíma bez uvedenia študijného odboru. Rozdelenie do odborov prebieha po 2. semestri. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu vykonaním súbornej skúšky. Študijné odbory pre inžinierske štúdium: - elektronika a telekomunikačná technika - energetické a silnoprúdové inžinierstvo - riadiaca technika a automatizácia - výpočtová technika a informatika - materiálové inžinierstvo - meracia technika - priemyselné inžinierstvo Študijné odbory pre bakalárske štúdium (akreditované) - energetické a silnoprúdové inžinierstvo - riadiaca technika a automatizácia - výpočtová technika a informatika - telekomunikačná technika. Absolventi nájdu po skončení štúdia uplatnenie podľa absolvovaného študijného odboru.

Fakulta výrobných technológií TU so sídlom v Prešove

Termín podania prihlášky na fakultu sídliacu na Plzenskej 10 v Prešove je 30. apríl 2000. Výberové konanie prebehne 13. júna 2000. Prijímacia skúška z matematiky sa uskutoční 29. - 30. júna 2000. Poplatok činí 500 korún. K prihláške je potrebné doložiť kópie vysvedčení zo strednej školy. Uchádzači majú možnosť prihlásiť sa na študijný odbor Všeobecné strojárstvo. V treťom ročníku si vyberú jednotlivé zamerania, v ktorých pokračujú v štúdiu vo štvrtom a piatom ročníku. Fakulta ponúka aj externú formu štúdia v trvaní šiestich rokov. Uchádzači budú vo výberovom konaní prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole pri zohľadnení typu absolvovanej strednej školy, výsledkov z maturitnej skúšky a známok z predmetov matematika a fyzika, ako aj dokladovanom úspešnom riešiteľstve olympiády z uvedených predmetov, resp. programovania minimálne v regionálnom kole. Tých, ktorí nesplnia stanovené kritériá a nebudú prijatí na základe výberového konania, pozve vedenie školy na prijímaciu skúšku. Centrum celoživotného vzdelávania fakulty organizuje pre záujemcov o štúdium na vysokej škole prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky, fyziky a chémie. Študijný odbor Všeobecné strojárstvo v jednotlivých študijných zameraniach pripravuje inžinierov schopných zabezpečovať výrobu prednostne v malých a stredných firmách, s jej realizáciou na rôznych typoch konvenčných a nekonvenčných výrobných zariadení. Absolvent si nájde uplatnenie na trhu práce ako technológ, manažér výroby, programátor výrobnej techniky, pracovník CAD/CAM a DTP oddelení, samostatný podnikateľ v oblasti energetiky,...atď. Vybraným študentom fakulta umožní absolvovať časť štúdia v zahraničí (hlavne na nemeckých univerzitách) prostredníctvom medzinárodných projektov SOCRATES a CEEPUS, do ktorých je aktívne zapojená. Na denné štúdium bude prijatých 200 a na štúdium popri zamestnaní 50 študentov. Cena za ubytovanie v dvojposteľovej izbe činí 220 Sk.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU

Sídli na Letnej 9 v Košiciach. Konečný termín podania prihlášky je 30. apríl 2000. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 15. - 16. júna 2000, predtým je potrebné zaplatiť manipulačný poplatok 500 Sk. Do prvého ročníka inžinierskeho štúdia sa prijíma bez udania odboru, výnimkou je prijatie na jeden z preferovaných študijných smerov, (označené *), ktorý si môže záujemca uviesť v prihláške na štúdium. Bez prijímacej skúšky je možné študenta prijať na základe študijného priemeru zo strednej školy a pri zohľadnení typu absolvovanej strednej školy. Inžinierske štúdium tvoria nasledovné odbory: Dobývanie ložísk nerastov, Podzemné staviteľstvo, Geoprieskum, Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, Meračstvo, geodézia a kartografia, Mineralógia a environmentálne technológie, Riadenie procesov získavania a spracovania surovín. V bakalárskej forme fakulta umožňuje podať prihlášku na odbory Informatizácie verejnosprávnych činností so zameraním na priemyselnú logistiku, či cestovný ruch. Na denné inžinierske štúdium prijme fakulta pre školský rok 2000/2001 celkovo 300 uchádzačov, popri zamestnaní dostane možnosť naberať vedomosti 75 študentov. Fakulta poskytuje ubytovanie poslucháčom s trvalým bydliskom viac ako 50 km od Košíc.

Hutnícka fakulta TU

Termín podania prihlášky na fakultu sídliacu na Letnej 9 trvá konca mája 2000, prijímacia skúška sa uskutoční 20. - 21. júna 2000. Administratívny poplatok činí 500 Sk, diaľkári zaplatia rovnú tisícku. Bez prijímacieho pokračovania budú prijatí absolventi gymnázií a stredných odborných technických škôl, ktorí dosiahli študijný priemer 1,5 za celé študijné obdobie. Táto podmienka však platí len pre 1. kolo prijímacieho pokračovania. Ostatní uchádzači sa musia zúčastniť na prijímacích pohovoroch a absolvovať test z chémie. Vedenie fakulty zašle prihláseným uchádzačom informácie o prijímačkách. Štúdium je organizované ako dvojetapové. Po úspešnom absolvovaní spoločného štúdia (1. - 3. ročník) sa pokračuje v špecializovanom štúdiu podľa výberu v špecializáciách: hutníctvo železa a ocele, neželezné kovy a spracovanie odpadov, materiálové inžinierstvo, zlievárenstvo, tepelná energetika, plynárenstvo, tvárnenie kovov, žiaruvzdorná keramika, manažment kvality v hutníctve, ekonomika a manažment v hutníctve. Na fakulte je zavedený kreditný systém hodnotenia štúdia. Absolventi sa majú možnosť uplatniť v hutníckych, strojárenských, chemických závodoch, v plynárenstve, v odvetviach vyrábajúcich žiaruvzdorné a keramické materiály, vo výskumných a projekčných ústavoch, ako výkonní aj riadiaci pracovníci. Škola predpokladá prijať 250 uchádzačov.

Stavebná fakulta TU

Škola je situovaná na Vysokoškolskej 4 v Košiciach.

Podať prihlášku je možné do 30. apríla 2000, dátum konania prijímacej skúšky stanovilo vedenie fakulty na 27. 29. jún 2000. Administratívny poplatok 500 Sk je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou. fakulta má v pláne prijať 500 študentov. Ubytovanie je schopná poskytnúť približne 300 žiadateľom. Po zaregistrovaní a vyhodnotení prihlášok zašle fakulta uchádzačom ďalšie potrebné informácie. Študenti s veľmi dobrými výsledkami budú prijatí bez prijímacích skúšok. Mladí ľudia, ktorí nesplnia kritériá pre priame prijatie, sa podrobia prijímacím skúškam z matematiky a fyziky. Denné inžinierske štúdium trvá 5 rokov, učebné plány sú pre 1. ročník spoločné. Ďalšie štúdium pokračuje diferencovane v rámci jednotlivých odborov a zameraní. Výučba prebieha v slovenskom jazyku, no fakulta počíta aj so zavedením výučby v angličtine. Študijné odbory a špecializácie: Pozemné stavby: Konštrukcie pozemných stavieb, Statická analýza konštrukcií pozemných stavieb, Rekonštrukcie pozemných stavieb, Technické zariadenia budov, Architektúra. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: Betónové konštrukcie a mosty, Kovové konštrukcie a mosty, Dopravné stavby, Geotechnika a podzemné stavby. Environmentalistika: Vonkajšie prostredie stavieb, Vnútorné prostredie budov realizácia stavieb.

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie predovšetkým v stavebníctve, v projekčných inštitúciách, v dodávateľských organizáciách a vo výrobnej praxi...

Strojnícka fakulta TU

Prihlášky je potrebné zaslať do 15. 5. 2000, prijímacie skúšky sa uskutočnia 26. - 27. 6. 2000. Po zaslaní prihlášky na školu treba zaplatiť poplatok 500 Sk. Prijímacia skúška pozostáva z matematiky a fyziky - písomná (zúčastnia sa jej uchádzači, ktorí nesplnia podmienky stanovené na prijatie bez prijímacej skúšky). Časť uchádzačov, cca 60% až 80 % bude prijatá na štúdium na základe výberového konania, kde vedenie fakulty zoberie do úvahy výsledky štúdia na strednej škole. Ostatní sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu, presné informácie im zašle fakulta. Po úspešnom absolvovaní spoločného trojročného štúdia sa študenti konkurzným spôsobom uchádzajú na jednotlivé odbory a špecializácie štúdia. Samoprofilácia je umožnená vhodnou voľbou predmetov počas celého štúdia. Odbory a špecializácie pre záujemcov o inžinierske štúdium sú: Strojárske technológie a materiály, Energetické stroje a zariadenia, Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu, Strojové zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo, Dopravné stroje a zariadenia, Prístrojová, regulačná automatizačná technika, Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Automatizácia a riadenie v strojárstve, Aplikovaná mechanika, Kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov, Technika ochrany životného prostredia a Biomedicínske inžinierstvo. Bakalári si majú možnosť vybrať s týchto smerov: Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, Technika ochrany životného prostredia a Strojárske technológie a materiály. Do prvého ročníka riadneho denného inžinierskeho štúdia prijme fakulta 800 uchádzačov. Popri zamestnaní si v nasledujúcom školskom roku začne rozširovať strojárske vedomosti viac ako 25 ľudí. U bakalárov je tento pomer denného a externého štúdia 100:25.

Fakulta úžitkových umení TU

Uchádzači si mali možnosť podať prihlášky do 30. novembra 1999. Momentálne, od 24. januára do 11. februára 2000 prebieha na fakulte výberové konanie. Talentová skúška pozostáva zo základných vedomostí z oblasti kultúry, výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, prírodných vied a cudzieho jazyka. Praktické preukázanie talentu vyžaduje kresbu portrétu alebo figúry podľa živého modelu (výtvarne umenie a dizajn), kresbu zátišia s geometrickými tvarmi podľa modelu (architektúra), modelovanie objektu na danú tému (výtvarné umenie a dizajn - materiál hlina - bude dodaný), navrhnutie architektúry budovy na danú tému (maketa materiál kartón, resp. papier), riešenie ďalšej zadanej témy, špecifickej podľa odboru štúdia, v ktorej uchádzač má preukázať kreativitu a talent pre štúdium odboru. Na Fakulte úžitkových umení TU v súčasnosti pôsobia katedry dizajnu, architektúry a výtvarných umení. V odboroch architektúra a dizajn bude prijatých po 15 uchádzačov, výtvarné umenie začne v budúcom školskom roku študovať 12 ľudí.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 2. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 1. Crème de la crème po slovensky
 2. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 4. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 5. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 8. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 25 579
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 13 388
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 075
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 237
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 050
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 577
 7. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 730
 8. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 6 286
 9. Po Slovensku na motorke 5 482
 10. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 4 941
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner na Najvyššom súde.

Otázku viny Kočnera a Zsuzsovej opäť posúdi pôvodný senát.


9 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Maďari zakázali propagovanie homosexuality.


a 2 ďalší 8 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop