Korzár logo Korzár
Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Nápis na nebeskom baldachýne dodnes nerozlúskol žiaden historik

Levoča - Pozrieť sa histórii na zúbky nie je vždy jednoduché. O to ťažšie je hľadať odpovede na otázky, keď tých, ktorí by odpovedať mohli, už niet.

História má svojho tajuplného ducha a hľadanie v nej je pre mnohých zmyslom života. Reštaurátorské práce sú vždy nahliadnutím do jedného zo šuflíkov, v ktorom umenie a história rozhodne prebýva. Je vzácnym hosťom, ktorí prichádza s posolstvom nových správ. Objavy, ktoré doslova rastú pod rukami reštaurátora, si zasluhujú skutočný obdiv. Keď sa započúvate do histórie obrazu či maľby, máte pocit, že to, čo sa pred vami otvára, je kus nového sveta. Kto doň vojde prvý, má právo veta. Objavovanie zlomkov právd je pre reštaurátora víťazstvom aj chodníkom, ktorý vie zviesť do slepej uličky.

Smrť Panny Márie

K reštaurovaniu oltára kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku sa pristúpilo iba v minulom roku, s odstupom takmer sto rokov. V prvej fáze reštaurátorských prác bola reštaurovaná gotická tabuľová maľba. V týchto dňoch je táto vzácna, ojedinelá pamiatka minulosti sprístupnená v priestoroch levočskej Radnice. Podľa slov riaditeľky Spišského múzea v Levoči PhDr. Márie Novotnej staršie dobové dokumenty svedčia o tom, že tabuľová maľba Smrti Panny Márie tvorila centrálnu výzdobu pôvodne gotického oltára, s najväčšou pravdepodobnosťou realizovaného pre pohrebnú kaplnku v Spišskom Štvrtku. Tam bola a dodnes je pietne uchovávaná ako súčasť hlavného oltára. „Zachovanou súčasťou pôvodného gotického oltára Smrti Panny Márie je pravdepodobne aj socha Krista s dušou Márie, ktorá je dodnes v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach. Na základe poznatkov sa od začiatku usudzovalo, že maľba nevznikla na Spiši, ale bola tu dovezená už niekedy v stredoveku. Reštaurovanie tejto tabule sa začalo niekedy pred dvomi rokmi. Bola to veľmi náročná práca a teraz vidieť jej finálny výsledok," hovorí M. Novotná. Tabuľa bola premaľovaná, akoby zreštaurovaná na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1901 vznikol v kaplnke neogotický oltár a doňho bola osadená aj táto tabuľa.

Mnohé tvrdenia výskum vyvrátil

Reštaurovanie podnietilo hlbší exaktný výskum - robili sa rozbory vzoriek, spôsob techniky, maľby, zlátenia. Umelecko - historický výskum poukázal na mnohé zaujímavé skutočnosti. „Zrazu sa zistilo, že mnohé tvrdenia nie sú nevyvrátiteľné. Mnohé teórie sa navzájom vyvracali. To sa týkalo datovania kaplnky, tak isto odkiaľ mohla táto tabuľa prísť. Dnes môžeme povedať, že tabuľa prišla skutočne z Norimberku. Nebola súčasťou oltára v kostole, ale bola hlavnou, strednou tabuľou gotického oltára, určeného pre kaplnku v Spišskom Štvrtku. My ju nazývame Kaplnka Zápoľských," uvádza M. Novotná. Súčasťou výzdoby bola aj socha s názvom Kristus s dušou Márie. Nič viac sa z pôvodného gotického oltára nezachovalo, nakoľko v roku 1751, kedy došlo k úpravám v kaplnke, vznikol barokový oltár. Pôvodná gotická architektúra zanikla a ostali len tieto solitérne kusy. „Barokový oltár poznáme tiež len z opisu v kanonickej vizitácii. Sú to materiály, ktoré sa raz za čas robili po farnostiach. Zhodou okolností, táto kaplnka je v každej vizitácii veľmi dobre popísaná. Na základe popisu poznáme dobre aj barokový oltár. Hovorilo sa, že dvaja anjeli podopierali alebo zdobili po stranách tabuľu a vedľa tabule stáli dve sochy sv. Františka z Assisi a sv. Antona Paduánskeho. Gotický oltár bol pri spomínanej obnove tiež odstránený, a to na prelome storočí," dodáva M. Novotná, ktorá stála pri reštaurovaní tabule od jej prevozu až do záverečnej fázy obnovy.

Odkrývanie nápisov ako v detektívke…

K tejto tabuli mali Spišskoštvrtočania veľmi vrelý vzťah, pretože podľa slov M. Novotnej bola v kaplnke a tá aj v čase reformácie slúžila katolíkom. „Je to zvláštne. Kostol bol reformovaný ako všade na Spiši, ale kaplnka špeciálne patrila katolíkom a vždy sa to spomína. Týmto bol symbolom akejsi vernosti," vysvetľuje M. Novotná. Zaujímavá je aj samotná téma smrti Panny Márie. Kompozícia v obraze je prvou tohoto typu, objavujúcou sa na Spiši. „Čo bolo pre nás mimoriadne zaujímavé, ba priam nazvala by som to detektívkou, bolo napr. odkrývanie nápisov v svätožiarach apoštolov. Svätožiary boli prebronzované, hladké, nebolo vidieť žiaden nápis. Vždy, keď sa Apoštoli pomenovávali, tak sa uvádzal svätý Ján, najmladší apoštol bez brady a zaujímavý bol vždy Apoštol s okuliarmi. Bolo to zaujímavé, zvláštne. Málokedy sa objavuje takáto postava," vysvetľuje M. Novotná. Keď sa začalo s reštaurovaním, odkryl sa vrchný náter zlátenia a pod ním sa postupne objavovali nápisy. Nápis v svätožiarach jednotlivých apoštolov obsahuje slovo sanctus, teda svätý, u niektorých ešte apostolus. „Pre reštaurátorku Annu Svetkovú a mňa to bolo veľmi zaujímavé. Keď to odkrývala, už sme čakali, aké meno sa tam objaví a zidentifikuje nám to," dodáva nadšene M. Novotná.

Neznámy majster Tucherovho oltára

Z maľby je podľa jej slov možné usúdiť, že maliar bol veľmi vyspelý a ak sa porovnáva s norimberskou maľbou tejto doby (okolo polovice 15. storočia), veľmi blízky výtvarným názorom tomuto autorovi je v Norimberku tiež neznámy majster Tucherovho oltára. Príbuznosť je tu podľa M. Novotnej dosť evidentná aj podľa typiky tvárí. „Tento maliar ovládal veľmi zručne maliarsku techniku, je tu aj viacero zaujímavých techník zlátenia. Okrem toho ako keby aj datoval smrť Panny Márie, pretože v Evanjeliách o posledných rokoch života a o smrti Panny Márie písané nie je. Preto vznikli rôzne apokryfické spisy, ktoré začali voľne interpretovať smrť Panny Márie a na základe nich sa to potom prenieslo aj do výtvarného prejavu. V podstate sa vykryštalizovalo dvojaké znázorňovanie smrti Panny Márie. V jednej akoby kľačí pri poslednej modlitbe a okolo nej sú najbližší, Apoštoli, a hore sa vznáša postava Krista. V druhom prípade je zobrazená, ako zomiera na lôžku a pri ňom stojí alebo sa vznáša Kristus. V náručí má dievčenskú postavu. Aj preto sa zaužívalo značenie Kristus s dušou Márie," dodáva M. Novotná. Datovanie smrti Panny Márie sa tu dá tušiť podľa výberu Apoštolov. Chýba tu sv. Pavol, čiže Panna Mária akoby zomrela pred tým, ako sa k Apoštolom pridal sv. Pavol, ale zároveň je tu prvý Apoštol, ktorý prišiel po Nanebovstúpení Krista - Apoštol Matej. „To je to zaujímavé, čo sa dá z maľby vyčítať," hovorí M. Novotná. Nová je aj svätožiara Panny Márie, nakoľko pôvodná sa nezachovala. Keď reštaurátorka sňala premaľby a tmely, ostal tam iba podklad. Dokonca je možné predpokladať, že bola úmyselne z nejakých dôvodov vyrytá vonku. Vystupuje tu aj postava Krista, ktorý má vo svätožiare napísané „Ja som začiatok a koniec." „Čo sa nám prečítať a preložiť nepodarilo aj napriek tomu, že sme tieto texty dávali rôznym historikom od Národného múzea v Prahe cez Bratislavu, Trnavu či Prešov, to bol nápis na nebeskom baldachýne. Zatiaľ ho nikto neprečítal, čiže je to zároveň akoby výzva, že kto vie čítať staré nápisy, aby sa o to pokúsil. Podľa mňa to bude veľmi zaujímavé prekvapenie, lebo každý nápis len dopĺňa význam celej tej tabule," vysvetľuje M. Novotná.

Šlo o úmyselné poškodenie?

Maľba znázorňuje sféru pozemskú a nebeskú. V pozemskej sa odohráva reálny dej úmrtia, nebeskú sféru znázorňuje Kristus ako kráľ kráľov. Horná časť je pritom znázorňovaná viacmenej podľa slov Jánovej apokalypsy. „Kristus drží korunu, existuje tu náznak nanebovzatia. Biela páska, ktorá sa vinie medzi sférou nebeskou a pozemskou, je vlastne symbolom duše, ktorá má prísť do neba. Nápis tu bol, ale bohužiaľ, nepodarilo sa ho zachrániť. Na rúchu Krista boli potom vyryté sekundárne nápisy. Boli to prevažne mená a dátumy ľudí, ktorí to vyrývali. Najstarší dátum, ktorý sme tu našli, je rok 1594. Je preto možné, že mohla byť poškodzovaná aj z nejakých konfesionálnych dôvodov. Ďalej je tu dátum 1604, ktorý sa viaže na pobyt betlénovských vojsk v Spišskom Štvrtku. Je teda možné, že to bolo fakt úmyselne poškodené, aj preto, že kaplnka slúžila katolíkom, čo sa vtedy príliš „nenosilo," opísala M. Novotná.

Umenie je aj v odvahe reštaurátora

Poškodenie tabule bolo dosť silné. Tabuľa nebola osadená do rámu. Ten totiž de facto každé dielo chráni. Na tabuli vznikla súvislá vertikálna prasklina a pamiatke hrozilo doslova rozpadnutie. Poškodenie vzniklo aj skrz vrstvy súvislej premaľby a prezlátenia. „Premaľba a prezlátenie bolo výsledkom tzv. nie najšťastnejšieho reštaurovania. Premaľba totiž úplne skreslila podobu pôvodnej tabule a veľmi ťažko sa tieto nové vrstvy odstraňovali. Miestami boli prepojené s vrstvou pôvodnej maľby. Tam bol potrebný skutočne veľký talent reštaurátora, aby v snahe odkryť pôvodné nezobral aj časť pôvodnej vrstvy, toto bolo skutočne veľmi zložité. V prípade tejto tabule, na rúchu Krista okrem vrchnej premaľby z 19. a začiatku 20. storočia bola ešte vrstva barokovej premaľby. Bola to biela, pomerne tvrdá temperová farba, ktorá sa ťažko odstraňovala, kým sa dosiahol tento efekt. To isté bolo na rúchu Apoštola sv. Tomáša, ktorý je na maľbe jediný ako celá postava. Tu nastúpil talent, erudovanosť a odvaha reštaurátora," dodáva M. Novotná. Je presvedčená, že v prípade pani Svetkovej bola táto tabuľa vo veľmi dobrých rukách. Mierou talentu je cit dielu neublížiť, ale naopak, dať mu autentickú podobu. „Myslím, že tabuľa môže osloviť aj návštevníkov," dodáva M. Novotná. Akademická maliarka Anna Svetková z Oblastných reštaurátorských ateliérov v Levoči, kde sa samotné reštaurovanie realizovalo, má za sebou niekoľko úspešných diel z dielne reštaurátorstva. Doposiaľ reštaurovala aj tabuľové maľby z oltára sv. Mikuláša v Levoči, oltára sv. Petra a Pavla, tabuľové maľby z oltára Panny Márie Snežnej, kde bola práca veľmi náročná, ale aj ďalšie iné.

Reštaurovanie tabuľovej maľby potvrdilo viaceré hypotézy, aj keď niektoré základné otázky ostávajú doposiaľ nezodpovedané. Pohľad na toto dielo však dáva priestor na vnímanie krásy toho, čo tu bolo pred nami a ostane aj po nás. Nestojí len za zmienku. Oplatí sa pristaviť pri ňom zblízka a obdivovať jeho umeleckosť aj odvedenú prácu, ktorá je výsledkom dôkladnej a precíznej práce skúsených reštaurátorských rúk. Tabuľová maľba Smrť Panny Márie je sprístupnená v priestoroch levočskej Radnice ešte do 10. decembra. Je zároveň pozvánkou, ktorá ponúka to, čo skutočne nie je „k videniu" tak často.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 2. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 5. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 433
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 505
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 150
 4. Aká je chémia vôní 10 901
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 498
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 884
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 848
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 228
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 839
 10. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 6 646
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Samuela Marca

Správa o stave republiky: Vládnu nám Fekišovce (píše Samo Marec)

Mali plné ústa rečí o boji proti papalášom, ale pri prvej príležitosti sa sami papalášmi stali.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár a premiér SR Igor Matovič počas brífingu po spoločných raňajkách s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 1 254 infikovaných (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už takmer 106-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 868 obetí.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Čas na zadné dvierka

Právny štát sa odkladá. Poľsko a Maďarsko zrejme prinútia Úniu k ústupu.

Peter Schutz
George Clooney vo filme The Midnight Sky, ktorý aj sám režíroval.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop