Korzár logo Korzár
Štvrtok, 2. december, 2021 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

(Ne) nastal čas odovzdať žezlo mladším?

Košice "Slušní ľudia sú bez práce a štátna správa drží vo funkciách ľudí, ktorí spĺňajú požiadavky pre odchod do dôchodku. Viď príklad Okresný úrad

Košice II, vedúca sociálneho odboru. Prepáčte, že sa nepredstavím, ale každý sa každého bojí." Tento list sme dostali do redakcie pred niekoľkými dňami.

Aj keď by si ho niekto možno vysvetlil tak, že jeho anonymný pisateľ dôchodcov za slušných ľudí nepokladá, v žiadnom prípade sa s takým názorom nemôžeme stotožniť. Súhlasíme však s tým, že v regióne, kde nezamestnanosť dosahuje zhruba 20 percent, by mali dostať príležitosť najmä mladí perspektívni ľudia. Štát a samospráva by mala ísť v snahe dať šancu najmä absolventom príkladom. Nikto nechce uprieť dôchodcom možnosť privyrobiť si ku dôchodkom, ktoré sú v mnohých prípadoch sú výsmechom za dlhé tvrdo odpracované roky. Ostáva dúfať, že súkromné firny sa naučia využívať potenciál ľudí, ktorí svoje skúsenosti zbierali dlhé roky a dajú im priestor pre privyrobenie si. Ak sa ale chceme baviť o štátnej správe a samospráve, problém stojí v inej polohe. Dôchodcovia v mnohých prípadoch zastávajú lukratívne posty, ktoré sa len s ťažkým srdcom odhodlávajú opustiť. A to na dvere týchto inštitúcií márne klopú desiatky mladých absolventov s adekvátnym vzdelaním, ktorí si nevedia zohnať prácu a tak sú nútení poberať podporu v nezamestnanosti, poprípade dávky sociálnej pomoci.

Pokúsili sme sa na rôznych inštitúciách zistiť, ako to vyzerá so štruktúrou ich zamestnancov. Zaujímalo nás, koľko poberateľov dôchodkov, respektíve ľudí, ktorí už do dôchodku odísť mohli, zamestnávajú a na strane druhej, koľko absolventov minulý rok prijali. Niekde nám dali dáta len za poberateľov dôchodkov, inde aj počty ľudí, ktorým už vznikol nárok na jeho poberanie, ale nepožiadali oň. Zaujímali sme sa aj o tých, čo poberajú výsluhový dôchodok. Tu ale pre objektivitu dodávame, že napríklad v armáde naň má človek nárok po 20 rokoch praxe. Teda ak niekto vstúpi do armády v 18, už v 38 má nárok na výsluhový dôchodok. A takýto človek určite nepatrí do starého železa. Aspoň orientačne sme sa však predsa len dostali k celkom zaujímavým číslam. Isteže, nemožno získané dáta generalizovať. Ľudia ako vysokoškolský profesor alebo špičkový lekár sú len veľmi ťažko nahraditeľní a odovzdávanie ich skúseností na pracovisku mladším kolegom je neoceniteľné. Takisto napríklad nad prácou dôchodcu, ktorý robí na vrátnici, alebo prácou opatrovateľky starších a chorých, by možno mnohí mladí ohrnuli nosom a radšej by zostali na podpore. Je ale naozaj nevyhnutné, aby boli napríklad vo vedúcich funkciách inštitúcií štátnej správy dôchodcovia? Zovšeobecňovať určite nemožno, ale - a s tým, dúfajme, budú súhlasiť aj samotní dôchodcovia v prvom rade treba dať šancu mladým. Nielen pre to, že nezamestnanosť v Košickom kraji je 20 percent. Ide aj o to, hoci to môže vyznieť akademicky, že absolventi by sa mali zamestnať čím skôr po ukončení štúdia. Jednak aby nadobudnuté poznatky mohli čím skôr uplatniť v praxi a potom preto, aby si jednoducho nezvykli na ničnerobenie. Teda aby si po školskom režime vybudovali zdravé pracovné návyky. Takže, ako vyzerá zamestnanecká štruktúra v jednotlivých organizáciách?

Na niektorých okresných úradoch zastávajú dôchodcovia "riadiace a referentské funkcie"

Ak sme povedali, že v otázke zamestnávania mladých ľudí by mali ísť príkladom najmä inštitúcie štátnej správy, potom najpríkladnejšie by mali v tomto smere postupovať úrady práce. Nárok na poberanie starobného dôchodku vznikol dvom zamestnancom Krajského úradu práce, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti. Vykonávajú lekársku posudkovú činnosť. Okresné úrady práce I až IV zamestnávajú 6 takýchto ľudí, jeden má zmluvu na dobu neurčitú, traja na určitú a dvaja majú uzavreté dohody. Na dobu neurčitú je zamestnaný referent poradenského a právneho oddelenia, dobu určitú majú referent oddelenia servisu pracovného trhu, upratovačka, vrátnik, dohodu uzavreli s ďalšou upratovačkou a na dohodu pracuje aj posudkový lekár. Kým Krajský úrad práce v minulom roku neprijal žiadneho absolventa, okresné úrady práce desiatich. Pre dokreslenie uveďme, že KÚP zamestnáva 45 a OÚP Košice I až IV 301 ľudí.

Ako to vyzerá s jednotlivými okresnými úradmi? Okresný úrad Košice I nezamestnáva žiadneho zamestnanca, ktorému by už vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku a vlani prijal do svojich radov jedného absolventa. Plánovaný počet zamestnancov ku koncu minulého roku bol stanovený na 174,5. Na okresnom úrade Košice II pracujú štyria ľudia, ktorí už do dôchodku odísť mohli. V stručnom stanovisku sa uvádza, že zastávajú riadiace aj referentské funkcie. Kým na jednej strane zamestnáva Okresný úrad štyroch ľudí v dôchodkovom veku, vlani prijal len dvoch absolventov. Limit počtu zamestnancov na rok 2000 bol stanovený na 179,5 zamestnancov. Na OÚ Košice III starobný dôchodok poberajú šiesti zamestnanci. Nárok vznikol u jedného, ten ale dôchodok nepoberá. Dve sú opatrovateľky starých a imobilných občanov, dvaja sú vrátnici v Domove pre osamelých rodičov, jeden je informátorom na vrátnici a jeden je okresný štátny lekár na polovičný úväzok. Vlani tento okresný úrad prijal štyroch absolventov. Na OÚ Košice IV nárok na starobný dôchodok vznikol 6 zamestnancom, ktorí - opäť dosť všeobecná informácia zastávajú riadiace a referentské funkcie. Pritom vlani okresný úrad neprijal ani jediného absolventa. Limit zamestnancov 151,5.

Na Okresnom úrade Košice-okolie vznikol nárok na starobný dôchodok dvom zamestnancom, z ktorých jeden pracuje na plný úväzok a ďalší na 0,2 úväzka. Výsluhový dôchodok vznikol u jednej zamestnankyne sociálnej sféry zamestnanej na čiastočný úväzok a tiež ďalším štyrom zamestnancom, ktorí majú podpísané pracovné zmluvy na dobu neurčitú. Na dobu určitú má zmluvy podpísaných 136 opatrovateľov na čiastočný úväzok a ďalšími štyrmi na čiastočný úväzok sú štátny okresný farmaceut, posudkový lekár, matrikárka a archivár, ktorý je zamestnaný na dohodu. Okresný úrad v minulom roku prijal 5 absolventov. "Opatrovatelia majú len minimálne úväzky a zväčša ide o rodinných príslušníkov. Pod náš okres spadá viac ako sto obcí a preto nie je možné opateru centrálne zabezpečiť len niekoľkými ľuďmi," dodal na vysvetlenie prednosta Ľ. Pastor.

Čo sa týka Krajského úradu, tohto roku vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku u jedného zamestnanca, celkove sú dvaja a majú pracovné zmluvy na dobu určitú. Ide o referentské posty. V minulom roku prijali dve absolventky a celkový počet zamestnancov je 287. Dodávame, že aj prednostovi Štefanovi Vranovskému vznikol nárok na starobný dôchodok, pri obsadzovaní jeho postu však išlo o stranícku nomináciu.

Košické pracovisko Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré zamestnáva 28 zamestnancov, vlani neprijalo žiadneho absolventa ale ani nezamestnáva žiadneho dôchodcu.

Starší zamestnanci si držia svoje miestečká aj v samospráve

Posvietili sme si aj samosprávu, teda magistrát a jednotlivé mestské časti. Na magistráte mesta Košice bol po minuloročných organizačných zmenách znížený stav zamestnancov o 38 a tak ich tam v súčasnosti pracuje 151. Nárok na dôchodok vznikol u dvoch pracovníkov, pričom jeden z nich poberajúci výsluhový dôchodok ešte nedosiahol dôchodkový vek. Pracovné zmluvy majú na dobu neurčitú. Vlani prijal magistrát dvoch absolventov na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Z mestských častí sme oslovili len tie väčšie. Na MÚ MČ Nad jazerom tohto roku vznikne nárok na výsluhový dôchodok trom osobám, ktoré majú zmluvy na neurčitú dobu. Funkcie vedúci oddelenia a referent oddelenia. Vlani neprijali žiadneho absolventa a pracuje u nich 36 pracovníkov, z ktorých traja starosta, jeho zástupca a kontrolór sú volení. V MČ Staré mesto vznikol nárok na starobný dôchodok dvom zamestnankyniam, ktoré majú zmluvy na neurčito. Ide o pracovníčku oddelenia financovania a vedúcu detských jaslí. Vlani prijali jednu absolventku vysokej školy a celkove úrad zamestnáva 73 ľudí. Na MÚ MČ Dargovských hrdinov nezamestnávajú žiadneho dôchodcu, rovnako tak neprijali žiadneho absolventa. Úrad zamestnáva 34 ľudí, ďalších 18 pracuje vo verejnoprospešných prácach. Čo sa týka MÚ MČ Západ, nezamestnáva žiadneho dôchodcu. Úrad neprijal vlani žiadneho absolventa. Zamestnáva 49 stálych zamestnancov a vo VPP v tomto roku pracuje 16 ľudí.

Na MÚ Sever zamestnávajú päť dôchodcov, s ktorými uzatvorili zmluvy na dobu určitú na obdobie jedného roka. Štyria z nich sú vrátnici a ďalší vykonáva funkciu spojenú s civilnou a požiarnou ochranou. V minulom roku neprijali absolventov. Celkový počet zamestnancov 41. Starostka MČ Sever Andreja Takáčová vytušila, kam smerujeme našimi otázkami a k vyjadreniu pripojila aj svoj komentár: "Som toho názoru, že by mali byť zamestnávaní hlavne obyvatelia v produktívnom veku a absolventi. Verím, že po schválení zákona o novom územno-správnom členení a prechode kompetencií na miestnu samosprávu budeme môcť toto naplniť a poskytnúť v prvom rade pracovné príležitosti týmto obyvateľom." MÚ MČ Sídlisko KVP zamestnáva jedného dôchodcu, ktorý má zmluvu na dobu neurčitú. Ide o prednostku. Vlani žiadneho absolventa neprijali. Na miestnom úrade pracuje 26 ľudí. V MČ Barca s výnimkou troch externých zamestnancov ľudí v dôchodkovom veku nezamestnávajú a vlani prijali jednu absolventku vysokej školy. MČ Juh je na tom obdobne, čo sa interných zamestnancov týka, nikomu nevznikol nárok na poberanie starobného dôchodku. V minulom roku tento miestny úrad neprijal do svojich radov žiadneho absolventa.

Školstvo a zdravotníctvo sú špecifickými oblasťami

Napriek tomu, že vysoké školstvo je špecifickou oblasťou, mapovali sme situáciu aj na košických univerzitách. Na Technickej univerzite pracuje spolu 67 ľudí v dôchodkovom veku z celkového počtu 1936 zamestnancov. Z toho je 58 vysokoškolských učiteľov, štyria vedeckí pracovníci a piati technicko-hospodárski pracovníci. Vlani prijala univerzita 34 absolventov, z toho 31 má vysokoškolské vzdelanie.

Na Univerzite veterinárneho lekárstva vznikol nárok na starobný dôchodok vlani ôsmim zamestnancom v kategórii THP a robotníkov, ktorí o starobný dôchodok aj požiadali. Pracovný pomer po vzniku nároku na starobný dôchodok uzatvorila UVL na dobu určitú v jednom prípade THP zamestnanca. Vlani univerzita zamestnala 4 absolventov.

UPJŠ nám do ukončenia práce na článku požadované dáta nezaslala. Vojenská letecká akadémia zamestnáva 44 bývalých profesionálnych vojakov, ktorí poberajú výsluhový dôchodok a dvoch občianskych zamestnancov poberajúcich starobný dôchodok. S 39 poberateľmi výsluhového dôchodku majú uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú a s 5 na dobu určitú. S oboma poberateľmi starobného uzavreli zmluvy na dobu neurčitú. Poberatelia dôchodkov zastávajú pozície vedúci katedry - 3, vedúci oddelenia - 3, zástupca vedúceho oddelenia - 2, vedúci skupiny katedry - 3, samostatný vedecký pracovník 3, odborný asistent 8, vedúci laboratória 2, starší operátor katedry 1, starší technik katedry 2, technik katedry 4, inštruktor katedry 2, občianski zamestnanci oddelení 6, správca skladu 2, správca autoparku 1, jeden kuchár, skladník a kúrenár. Jeden poberateľ výsluhového dôchodku je vo výpovednej lehote. Vlani akadémia prijala jediného absolventa vysokej školy a dvoch absolventov školy strednej.

Rovnako špecifickou oblasťou ako školstvo je aj zdravotníctvo. Ako to vyzerá v tejto sfére? V Štátnom zdravotnom ústave Košice nárok na priznanie starobného dôchodku vznikol 5 zamestnancom, jeden je poberateľom dôchodku, čo v percentuálnom vyjadrí znamená 2,42 percenta z celkové počtu 247. Päť zmlúv je na dobu neurčitú, ide o vedúceho odboru, vedúceho oddelenia a dvoch odborných zamestnancov v zdravotníctve. Jeden údržbár má zmluvu na dobu určitú.

Vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura vznikol nárok na starobný dôchodok 53 zamestnancom. Z toho je 20 lekárov, traja iní odborní pracovníci, dvaja farmaceuti, 9 stredných zdravotníckych pracovníkov, tri sanitárky, päť THP a 11 pomocných pracovníkov. Celkový počet zamestnancov 2175. Vlani bolo prijatých 34 absolventov.

Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP zamestnáva 2369 zamestnancov, čo je o 103 menej ako pred dvomi rokmi. Z toho je 29 v dôchodkovom veku, ktorí nepožiadali o starobný dôchodok a ďalších 34 poberá starobné dôchodky. Zo zamestnancov v dôchodkovom veku je 18 lekárov, z toho jeden je primárom kliniky na plný a piati prednostami kliník na čiastočný úväzok, 9 stredných zdravotníckych pracovníkov, 1 iný zdravotnícky pracovník a 1 THP. Čo sa týka poberateľov starobných dôchodkov, z nich sú dvaja lekári, jeden je primárom kardiochirurgického oddelenia a ďalší prednosta psychiatrickej kliniky, traja strední zdravotnícki pracovníci, traja THP a 26 robotníkov. Čiastočný úväzok má jeden lekár, ostatní majú plné pracovné úväzky. V roku 2000 nemocnica prijala 14 absolventov lekárskych fakúlt, 38 absolventov stredných zdravotníckych škôl a jednu absolventku inej vysokej školy.

Železničná nemocnica s poliklinikou zamestnáva 6 ľudí, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok. Ide o tri zdravotné sestry, jedného laboranta a jedného lekára. Vlani prijali 7 absolventov VŠ a 6 so stredoškolským vzdelaním. Prepočítané na úväzky nemocnica zamestnáva 343,16 zamestnancov.

Letecká vojenská nemocnica zamestnáva 18 ľudí, ktorí sú poberateľmi starobného alebo výsluhového dôchodku. Niektorí z nich majú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti. Ide o štyroch lekárov, poberateľov výsluhového dôchodku, jedného lekára, troch THP a jedného laboranta poberajúcich starobný dôchodok. Na dobu určitú majú zmluvy 5 poberatelia výsluhového dôchodku jeden lekár, 2 THP a 2 vrátnici a 4 poberatelia starobného dôchodku 2 lekári, 1 THP a 1 vrátnik.

Podľa ministerstva práce počet pracujúcich dôchodcov klesá

Po tomto menšom prieskume, ktorý vlastne potvrdil naše očakávania, nás zaujímal názor ministerstva práce a sociálnych vecí na zamestnanosť dôchodcov v nesúkromných inštitúciách.

"Náš právny systém nepozná ukončenie pracovného pomeru z dôvodu dosiahnutia veku potrebného pre odchod do dôchodku. Domnievam sa, že by išlo o porušovanie ľudských práv. V istom zmysle ide o otázku konkurenčnej schopnosti uplatniť sa na trhu práce. Inou otázkou sú pracujúci dôchodcovia. Ich počet v podmienkach Slovenskej republiky stále klesá. Na ministerstve práce a sociálnych vecí presadzujeme zamestnávanie mladých ľudí. Jednou z ukážok je, ako sme rozhodne v rámci zmeny právneho vzťahu v sociálnom zabezpečení presadzovali zrovnoprávnenie platieb do poistných fondov u pracujúcich dôchodcov obdobne ako u ostatných poistencov. Predpoklady pre rast počtu a kvality pracovných príležitostí však musí dať sila ekonomiky. Zastávam názor, že sa musia prijať opatrenia, aby sa pracovný potenciál predovšetkým mladých ľudí po ukončení príslušných škôl mohol ihneď uplatniť v praxi. Možnosti riešenia sú načrtnuté v Národnom pláne zamestnanosti, kde sa jednotlivým rezortom ukladá rad úloh zameraných na riešenie uvedeného problému," uviedol na margo tejto problematiky Michal Szabo, generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia ministerstva práce a sociálnych vecí.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vieme čo je úspech. Pomôžeme ho dosiahnuť aj vám
 2. Tento rok turizmu neprial
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 4. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 5. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 7. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 8. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 9. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 1. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 2. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 6. Tento rok turizmu neprial
 7. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 8. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 9. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 10. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 178
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 14 109
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 9 533
 4. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 7 856
 5. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 754
 6. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 783
 7. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 5 226
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 4 608
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 4 486
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 531

Blogy SME

 1. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 2. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 3. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 4. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 5. Martin Bohoš: Europol počas akcie zameranej na Money Muling identifikoval viac ako 18 000 „bielych koní“, zatkol takmer 2 000 z nich
 6. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 7. Robert Škerko: Keď ešte žila naša mamka.
 8. Věra Tepličková: Kto ešte nebol vinný, nech sa obráti na súdruha Žinčicu
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 12 877
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 8 510
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 8 037
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 072
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 701
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 691
 7. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 662
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 545
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Nerozumiem, prečo nemôžeme aspoň chvíľu fungovať ako normálna koalícia.


a 1 ďalší 3 h
Ilustračná fotografia.

Nová štúdia ukazuje, čo sa v tele deje.


4 h

Blogy SME

 1. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 2. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 3. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 4. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 5. Martin Bohoš: Europol počas akcie zameranej na Money Muling identifikoval viac ako 18 000 „bielych koní“, zatkol takmer 2 000 z nich
 6. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 7. Robert Škerko: Keď ešte žila naša mamka.
 8. Věra Tepličková: Kto ešte nebol vinný, nech sa obráti na súdruha Žinčicu
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 12 877
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 8 510
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 8 037
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 072
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 701
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 691
 7. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 662
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 545
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu