Korzár logo Korzár
Utorok, 30. máj, 2023 | Meniny má Ferdinand

Každá z fakúlt požaduje jediné - vedomosti...

Košice V Hornáde veľa vody nepretieklo a už je tu opäť čas na podanie si prihlášok na vysokú školu. V tomto období teda mládež v spoločnosti rodičov

horlivo uvažuje, kam sa podieť. Nuž, my sme za vás zmapovali ponuku jednotlivých fakúlt v rámci univerzít na území Košického a Prešovského kraja.

TECHNICKÁ UNIVERZITA

Bola založená v roku 1952 s cieľom uspokojiť potreby východného Slovenska v oblasti vzdelávania a výskumu. V roku 1952 bola založená ako Vysoká škola technická v Košiciach s delením na fakultu ťažkého strojárenstva, banícku a hutnícku. Slovenská Národná Rada v roku 1991 zákonom rozhodla o zmene názvu školy na Technickú univerzitu v Košiciach.

Ekonomická fakulta TU

Sídli na ulici B. Němcovej 32 v Košiciach. Termín podania prihlášok je stanovený do 28. februára 2001, prijímačky sa budú konať od 11. 6. do 15. 6. 2001. Popri prihláške je potrebné zaplatiť poplatok 500 korún.

Študijné odbory pre študentov sú financie, bankovníctvo a investovanie. Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou z anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka a matematiky. Tej sa musia podrobiť všetci uchádzači o štúdium. Podľa plánu prijímania na fakultu, by malo v nasledujúcom školskom roku do prvého ročníka inžinierskeho štúdia nastúpiť 150 uchádzačov, u bakalárov to bude o sto ľudí menej.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže požiadať o pokračovanie v inžinierskom štúdiu na fakulte.

Fakulta Elektrotechniky a informatiky TU

Od vzniku fakulty v roku 1969 ukončilo na nej inžinierske štúdium viac ako 6760 absolventov. Sídlo školy je na Letnej 9/A v Košiciach. Možnosť podania prihlášok na prijímacie pohovory trvádo 30. apríla 2001, termín konania prijímačiek vedenie fakulty stanovilo na 21. júna 2001. Ešte predtým však treba uhradiť poplatok 500 Sk.

Kritéria prijímacej skúšky hovoria jasne. Najviac, 50 percent uchádzačov môže byť prijatých bez jej absolvovania na základe zatriedenia uchádzačov podľa celkového študijného priemeru na SŠ, ďalej sa budú posudzovať výsledky zo strednej školy. Prijímačky pozostávajú z písomnej previerky z matematiky a fyziky. Podľa plánu prijatia študentov nastúpi v budúcom školskom roku na školu 600 uchádzačov inžinierskeho štúdia a 60 bakalárov. Do prvého ročníka inžinierskeho štúdia sa prijíma bez uvedenia študijného odboru. Rozdelenie do odborov prebieha po 2. semestri.

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu vykonaním súbornej skúšky.

Fakulta výrobných technológií TU so sídlom v Prešove

Termín podania prihlášky na fakultu sídliacu na Plzenskej 10 v Prešove je 30. apríl 2001. Výberové konanie prebehne 12. júna 2001. Prijímacia skúška z matematiky sa uskutoční 27. - 28. júna 2001. Poplatok činí 500 korún. K prihláške je potrebné doložiť kópie vysvedčení zo strednej školy. Uchádzači majú možnosť prihlásiť sa na študijný odbor Výrobné inžinierstvo. V treťom ročníku si vyberú jednotlivé zamerania, v ktorých pokračujú v štúdiu vo štvrtom a piatom ročníku. Fakulta ponúka aj externú formu štúdia v trvaní šiestich rokov. Uchádzači budú vo výberovom konaní prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole. Tých, ktorí nesplnia stanovené kritériá a nebudú prijatí na základe výberového konania, pozve vedenie školy na prijímaciu skúšku. Študijný odbor Výrobné inžinierstvo v jednotlivých študijných zameraniach pripravuje inžinierov s najnovšími vedomosťami z oblasti efektívnej organizácie a riadenia výroby. Na denné štúdium bude prijatých 200 a na štúdium popri zamestnaní 50 študentov.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU

Sídli na Letnej 9 v Košiciach. Konečný termín podania prihlášky je 30. apríl 2001. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 14. - 15. júna 2001, predtým je potrebné zaplatiť manipulačný poplatok 500 Sk. Do prvého ročníka inžinierskeho štúdia sa prijíma bez udania odboru, výnimkou je prijatie na jeden z preferovaných študijných smerov. Výber uchádzačov na inžinierske štúdium bude vykonaný na základe kvalifikačného rebríčka zostaveného z výsledkov zo strednej školy. Inžinierske štúdium ponúka široké spektrum odborov. V bakalárskej forme fakulta umožňuje podať prihlášku na odbory Informatizácia firemných verejnosprávnych činností so zameraním na priemyselnú logistiku, či Cestovný ruch. Na denné inžinierske štúdium prijme fakulta pre školský rok 2001/2002 celkovo 300 uchádzačov, popri zamestnaní dostane možnosť naberať vedomosti 75 študentov.

Hutnícka fakulta TU

Termín podania prihlášky na fakultu sídliacu na Letnej 9 trvá konca mája 2001, prijímacia skúška sa uskutoční 19. - 20. júna 2001. Administratívny poplatok činí 500 Sk, diaľkári zaplatia rovnú tisícku. Bez prijímacieho pokračovania budú prijatí absolventi gymnázií a stredných odborných technických škôl, ktorí dosiahli študijný priemer 2,0 za celé študijné obdobie. Ostatní uchádzači sa musia zúčastniť na prijímacích pohovoroch a absolvovať test z chémie. Štúdium je organizované ako dvojetapové. Na fakulte je zavedený kreditný systém hodnotenia štúdia. Škola predpokladá prijať 300 uchádzačov.

Stavebná fakulta TU

Škola je situovaná na Vysokoškolskej 4 v Košiciach.

Podať prihlášku je možné do 30. apríla 2001, dátum konania prijímacej skúšky stanovilo vedenie fakulty na 26. 28. jún 2001. Administratívny poplatok 500 Sk je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou. Fakulta má v pláne prijať 500 študentov. Po zaregistrovaní a vyhodnotení prihlášok zašle fakulta uchádzačom ďalšie potrebné informácie. Študenti s veľmi dobrými výsledkami budú prijatí bez prijímacích skúšok. Mladí ľudia, ktorí nesplnia kritériá pre priame prijatie, sa podrobia prijímacím skúškam z matematiky a fyziky. Denné inžinierske štúdium trvá 5 rokov, učebné plány sú pre 1. ročník spoločné. Ďalšie štúdium pokračuje diferencovane v rámci jednotlivých odborov a zameraní. Výučba prebieha v slovenskom jazyku, no fakulta počíta aj so zavedením výučby v angličtine.

Strojnícka fakulta TU

Prihlášky je potrebné zaslať do 30. 4. 2001, prijímacie skúšky sa uskutočnia pravdepodobne 26. 6. 2001. Po zaslaní prihlášky na školu treba zaplatiť poplatok 500 Sk. Prijímacia skúška pozostáva z matematiky a fyziky. Časť uchádzačov - asi 80 percent - bude prijatá na štúdium na základe výberového konania, kde vedenie fakulty zoberie do úvahy výsledky štúdia na strednej škole. Ostatní sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu. Po úspešnom absolvovaní spoločného trojročného štúdia sa študenti konkurzným spôsobom uchádzajú na jednotlivé odbory a špecializácie štúdia. Samoprofilácia je umožnená vhodnou voľbou predmetov počas celého štúdia. Do prvého ročníka riadneho denného inžinierskeho štúdia prijme fakulta 750 uchádzačov.

Fakulta úžitkových umení TU

Uchádzači si mali možnosť podať prihlášky do 30. novembra 2000. V čase od od 21. januára do 9. februára 2001 prebehlo na fakulte výberové konanie. Poplatok činil 800 Sk.

Lekárska fakulta UPJŠ

Možnosť podania prihlášok na denné štúdium trvá do 28.februára 2001 u bakalárov je termín posunutý až do 31. marca 2001. Prijímacie skúšky sa uskutočnia l2. - 15. júna 2001. Poplatok pre doktorské štúdium je 500 Sk. Študijné odbory ponúkané fakultou sú všeobecné lekárstvo, stomatológia a ošetrovateľstvo (Bc.).

Prijímacia skúška pre všeobecné lekárstvo a stomatológiu pozostáva z biológie ( l00 otázok ), chémie ( 70) a fyziky (30). Záujemcovia o ošetrovateľstvo sa musia nadrviť somatológiu, ošetrovateľstvo a psychológiu. Na lekársku fakultu budú prijatí uchádzači len na základe prijímacích skúšok. Od uchádzačov o štúdium na odbor ošetrovateľstvo sa vyžadujú vedomosti v rozsahu učebných osnov Strednej zdravotnej školy - odbor zdravotná sestra, detská sestra, alebo ženská sestra. Na odbor Všeobecné lekárstvo plánujú prijať 180 uchádzačov, na stomatológiu 30 študentov a ošetrovateľom sa stane 15 mladých ľudí.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Škola sídli na Moyzesovej 16 v Košiciach. Termín podania prihlášok je 28. február. Prijímačky sa uskutočnia 4. - 8. 6. 2001, na zaplateneie poplatku si treba pripraviť 500 Sk za jeden odbor, za ďaľší plus 200 korún. Prijímacia skúška sa pre všetky odbory koná písomnou formou. Uchádzač štúdium musí mať pri jednotlivých odboroch rozhľad v týchto predmetoch: Biológia a environmentálna ekológia (biológia, chémia), Fyzika (matematika, fyzika), Chémia )chémia), Matematika, informatika, učiteľstvo (matematika). Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné odbory, pričom v prihláške určí ich poradie. Učiteľské i neučiteľské magisterské štúdium je realizované na báze kreditného systému.

Právnická fakulta UPJŠ

Sídli na Kováčskej 26 v Košiciach. Termín podania prihlášok k prijímacím pohovorom na školu bol stanovený do 28. februára 2001. Prijímačky sa budú konať po 11. -16. júna 2001, no ešte predtým je potrebné zaplatiť manipulačný poplatok 900 korún. Uchádzači, ktorí do 31. 3. 2001 neuhradia uvedenú sumu nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov a na príjimaciu skúšku pozvaní. Dekan fakulty plánuje prijať pre nadchádzajúci školský rok 220 záujemcov o štúdium. Ponúkaným študijným odborom je právo. Prijimacie pohovory sa uskutočnia formou testov. Rozhľad je potrebné mať z dejepisu, náuky o spoločnosti (základy sociológie, dejiny filozofie, práva, ekonómie a ekonomiky), každý prihlásený by mal byť ako doma v politickom zemepise i medzinárodnom prehľade. Podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou a zvládnutie prijímacej skúšky.

Fakulta verejnej správy UPJŠ

Študijný odborom fakulty je Verejná správa, pričom ide o riadné magisterské štúdium. Termín podania prihlášok je stanovený do 28. 2. 2001, prijímačky sa uskutočnia v júni. Príspevok na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním činí 600 Sk. Predpokladaný počet prijatých uchádzačov je 90 - 100. Prijímacia skúška sa uskutoční formou testu, ktorého obsahom sú otázky zo základov psychológie, ekonómie, práva, filozofie, sociológie, Ústavy SR, svetových a slovenských dejín.

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Veterina ponúka k štúdiu odbory Všeobecné veterinárne lekárstvo (VVL) a hygienu potravín (HP). Posledným dňom podania prihlášok je 31. marec 2001, prijímačky sa budú konať 11.- 12. júna 2001. Skúška prebehne písomne formou testu z biológie a chémie v rozsahu osnov gymnázií. Poplatok za prijímacie konanie oproti minulému roku zdražel o dve stovky na 600 Sk. Z celkového počtu prihlásených bude na šesťročné denné štúdium, odbor VVL prijatých 90 študentov a odbor HP 40 uchádzačov. Každý z uchádzačov sa prijímaciemu konaniu musí podrobiť.

Vojenská letecká akadémia Generála M.R. Štefánika

O štúdium na VLA sa môžu uchádzať ľudia, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenska. Prihlásený adept nesmie byť členom politických strán a hnutí. Na lekárske vyšetrenie sú uchádzači odosielaní iba uchádzači o denné štúdium. Prihlášku pre vojenské denné štúdium (riadenie leteckej prevádzky, letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika), či štúdium pri výkone služby je nutné podať do konca februára. Dva mesiace k dobru majú záujemcovia o civilnú formu štúdia. Od marca do júna budú budúcim študentom vykonané zdravotné prehliadky.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 12. -15. 6. 2001, prípadne v náhradnom čase 10. 7. 2001. Profesionálni vojaci prídu v tomto smere na rad 25. 4. 2001. Prijímacie skúšky sa skladajú z dvoch častí. V prvej časti sa uchádzači podrobia testom zameraným na zisťovanie psychickej odolnosti, fyzickej zdatnosti a motivácie stať sa vojenským profesionálom. Nasledovať bude skúška z predmetov: matematika, fyzika a anglický jazyk. Písomná skúška z anglického jazyka bude v rozsahu osnov pre stredné školy. Štúdium civilných študentov je možné iba na základe dohody vo vybraných odboroch za úhradu nákladov spojených so štúdiom.

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Rektorát sídli na Námestí legionárov 3 v Prešove.

Škola ponúka štúdium na piatich fakultách: Filozofická, Gréckokatolícka bohoslovecká, Fakulta humanitných a prírodných vied, Pedagogická, Pravoslávna bohoslovecká.

Filozofická fakulta PU

V rámci denného štúdia je na fakulte možné osvojiť si dôkladne tajomstvá francúzkeho a ukrajinského jazyka, pričom absolvent získa titul bakalár. Ak má niekto záujem o magisterské štúdium, fakulta ponúka široké spektrum možností v rámci odboru: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Prihlásiť sa však možno i na odvetvia: Sociálna práca, Ekonomika a manažment podniku, Francúzska filológia, Nemecký jazyk a literatúra, Psychológia, Politológia, Teória a riadenie kultúry, či Vzdelávanie dospelých. Samozrejmosťou je externé, kde možno počas piatich rokov študovať estetiku, dejepis, pedagogiku, masmediálnu komunikáciu, politológiu, či nemecký jazyk a literatúru. Termín podania prihlášky bol vedením fakulty stanovený do 28. 2. 2001. Prijímacie konanie prebehne od 9. - 15. 6. 2001, predtým je však potrebné zaplatiť poplatok 800 Sk. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. V odbore estetika sa namiesto ústnej skúšky koná talentová.

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU

Odborom štúdia je všeobecná katolícka teológia - učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov. Termín podania prihlášky na fakultu je do 31. 3. 2001. Prijímačky sa uskutočnia 11. - 15. 6. 2001. Na šesťročné štúdium plánuje vedenie školy prijať 60 uchádzačov. Prijímacie skúšky sú písomné a ústne. Vyžaduje sa pri nich všeobecno - kultúrno spoločenský prehľad, náboženské vedomosti, cirkevné dejiny, katechetizmus. Poplatok za prijímaciu skúšku - 500 Sk uhradí uchádzač peňažnou poukážkou. K prihláške je potrebné doložiť životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, rodný list, krstý list a odporúčanie správcu farnosti.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Termín podania prihlášky pre odbor všeobecno-vzdelávacích predmetov pri kombinácii s telesnou, výtvarnou, hudobnou a technickou výchovou je už pasé, nakoľko bol stanovený do 31. 12. 2000. Pre ostatné odbory a kombinácie je možné podať prihlášku do 28. 2. 2001. Prijímačky sa uskutočnia v apríli a v júni. Výška administratívneho poplatku činí 800 Sk. Štúdium ponúka bohatú ponuku kombinácii rôznych predmetov. Bakalárske štúdium ponúka možnosť vypracovať sa na vychovávateľa, majstra odbornej prípravy, či športového trénera. Prijímacie skúšky pozostávajú z predmetov podľa zvolenej kombinácie. Uchádzačom o štúdium manažmentu je potrebné naučiť sa občiansku výchovu, náuku o spoločnosti a geografiu. Uchádzač si môže podať na denné štúdium len jednu prihlášku. Informácie o prijímacej skúške zašle fakulta spolu s pozvánkou. Za všetky formy diaľkového štúdia je potrebné platiť.

Pedagogická fakulta PU

Fakulta ponúka nasledujúce druhy a odbory riadneho štúdia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ (4-ročné) so špecializáciou na telesnú, hudobnú, výtvarnú výchovu a anglický jazyk. Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ a predškolskú pedagogiku je potrebné študovať päť rokov podobne ako pedagogiku mentálne postihnutých . To isté platí i pre štúdium popri zamestnaní (ŠPZ). V rozširujúcom štúdiu sa uchádzač môže obohatiť o pedagogiku mentálne postihnutých (psychopédiu). Pre nasledujúci školský rok však do úvahy prichádzajú aj dvojročné odbory ŠPZ: Pedagogika mentálne postihnutých a Pedagogika psychosociálne narušených. Termín podania prihlášok je stanovený do 28. 2. 2001. Praktické prijímacie skúšky sa majú konať v apríli, písomné 7.6.2001. Poplatok činí 800 Sk. Pre študijné odbory - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ a predškolskú pedagogiku sa prijímacia skúška skladá z písomnej časti - slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk a literatúra (pri špecializácii na AJ). Praktickú časť skúšky tvorí hudobná, výtvarná a telesná výchova. Plán prijímania na školský rok 2001/2002 je v odbore denného štúdia pre I. stupeň ZŠ 160 študentov, predškolská pedagogika a psychopédia po 20. Štúdium popri zamestnaní v odbore pre I. stupeň ZŠ prijmú 30 žiakov, v smere štúdia predškolskej pedagogiky 80 žiakov. Na psychopédiu bude prijatých 40 uchádzačov.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU

Odbormi štúdia sú pravoslávna teológia, sociálna práca, učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy. Prihlášky je možné podať do 30. apríla 2001. Prijímačky sa budú konať v termíne 21. - 22. 6. 2001. Manipulačný poplatok tvorí 600 Sk. K prijímacím skúškam je potrebná všeobecná znalosť Starého a Nového zákona, základy vierouky, dejiny cirkvi. V školskom roku 2001/2002 plánuje fakulta prijať na denné i diaľkové štúdium po 35 uchádzačov. Sociálnu prácu je možné študovať i diaľkovo. Ubytovanie a stravovanie vyjde v Kňažskom seminári na 3000 Sk/mesiac. Na fakulte môžu študovať aj dievčatá, ktoré sa pripravujú na výkon učiteľského povolania ako učiteľky náboženstva a etickej výchovy, taktiež študenti iného vierovyznania ak majú seriózny záujem o spoznanie kresťanského učenia.

Bližšie informácie si môžete načítať na webových stránkach: www.tuke.sk (TU), www.upjs.sk (UPJŠ), www.uvm.sk (UVL), www.vlake.sk (VVLA), www.unipo.sk (PU).

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 3. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 4. V Bratislave sa koná Globsec
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 6. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 7. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 1. Content agency mení svoje meno na Contedy
 2. Ako správne napúšťať bazén
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 5. Život je moc krátky, aby ste ho prekosili
 6. Kto stretne legendárneho Ronalda?
 7. Modrovlasý gamer Michal: Tu sú moje tipy pre Digitálneho žiaka
 8. V Bratislave sa koná Globsec
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 10 217
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 905
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 348
 4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 102
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 2 669
 6. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 497
 7. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 267
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 1 963

Blogy SME

 1. Jozef Varga: Horkýže Slíže boli v mojom hľadáčiku, keď ešte vydali prvé kazety
 2. Milan Kuruc: Zamestnanci, nepodpisujte bludy bez rozmyslu!
 3. Jozef Varga: AC/DC som objavil niekedy v r.1980
 4. Samuel Ivančák: NOLA je slang pre New Orleans a tiež názov nového albumu Petra Lipu
 5. Samuel Ivančák: 80 rokov života s hudbou. Peter Lipa jubiluje
 6. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana
 7. Lukáš Čelinák: Klesajúca životná úroveň – ako oslobodiť ľudí závislých od populistických politík?
 8. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné.
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 108 662
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 286
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 413
 4. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 20 185
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 20 052
 6. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 8 810
 7. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 459
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 5 949
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Jozef Varga: Horkýže Slíže boli v mojom hľadáčiku, keď ešte vydali prvé kazety
 2. Milan Kuruc: Zamestnanci, nepodpisujte bludy bez rozmyslu!
 3. Jozef Varga: AC/DC som objavil niekedy v r.1980
 4. Samuel Ivančák: NOLA je slang pre New Orleans a tiež názov nového albumu Petra Lipu
 5. Samuel Ivančák: 80 rokov života s hudbou. Peter Lipa jubiluje
 6. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana
 7. Lukáš Čelinák: Klesajúca životná úroveň – ako oslobodiť ľudí závislých od populistických politík?
 8. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné.
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 108 662
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 286
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 413
 4. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 20 185
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 20 052
 6. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 8 810
 7. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 459
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 5 949
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie Video
SkryťZatvoriť reklamu