Korzár logo Korzár
Sobota, 23. október, 2021 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Základný prehľad informácií a potrebných vedomostí, ktoré na prijímačky potrebujete

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, PREŠOVPedagogická fakultaNový termín na podanie prihlášky je až do 31. marca a nie do konca februára. Konanie prijímacích

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, PREŠOV

Pedagogická fakulta

Nový termín na podanie prihlášky je až do 31. marca a nie do konca februára. Konanie prijímacích skúšok je naplánované na 31. mája až 04. júna 2004. Poplatok je stanovený na 1000 Sk a pre rozširujúce štúdium na 300 Sk. Prijímacia skúška pozostáva z praktickej časti telesná, hudobná a výtvarná výchova, z písomnej časti slovenský jazyk a matematika, a pedagogicko-psychologického pohovoru na overovanie pedagogicko-psychologických

predpokladov pre učiteľské povolanie. V odbore Predškolská pedagogika je test písomnou formou z učiva stredných škôl všeobecnovzdelávacích predmetov

a zo schopnosti posúdenia pedagogicko-psychologických javov. Ústna forma je zameraná na pedagogické zručnosti. Prijímačky na Učiteľstvo pre špeciálne školy pozostáva z pedagogiky emociálne a sociálne narušených,

osobnostného, inteligenčného a pedagogického testu. Uchádzači, ktorí dosiahli študijný priemer do 1,30 za každý ročník štúdia na strednej škole, nebudú konať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a matematiky. K prihláške na školu je potrebné doložiť životopis a potvrdenie od dorastového lekára o spôsobilosti študovať.

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta

Prihlášku a 1000 Sk poslať najneskôr do konca marca 2004, prijímacie konanie je stanovené na 14. 17. júna 2004. Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov z NoS a náboženskej výchovy (cirkevné dejiny). Ústny pohovor je zameraný na kultúrno-spoločenský prehľad a osobnostný profil a hĺbku záujmu o štúdium. K prihláške je potrebné doložiť rodný list, krstný list, sobášny list, životopis, odporúčanie miestneho správcu farnosti a overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi pošlú aj vlastnoručne napísanú žiadosť spolu s prihláškou na štúdium prostredníctvom príslušného farského úradu na adresu príslušného biskupského úradu. K žiadosti o prijatie do kňazského seminára a prihláške na štúdium je potrebné priložiť krstný list, rodný list, sobášny list rodičov z farského úradu, overenú kópiu maturitného vysvedčenia prípadne diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, lekárske svedectvo o spôsobilosti k pobytu v kňazskom seminári, 2x podrobný životopis (s údajmi o rodinných pomeroch, rodičoch a ich zamestnaní, osobných záľubách, zdravotnom stave, motivácii k povolaniu a pod.), vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača od miestneho farára resp. správcu farnosti. Príslušný biskupský úrad pozve uchádzačov na pohovory pre prijatie do kňazského seminára, ktorých súčasťou je aj psychologický test a lekárska prehliadka. Fakulta zašle prihláseným uchádzačom podrobnejšie informácie o prijímacom konaní mesiac pred prijímacími skúškami.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Fakulta prijíma prihlášky do 30. marca a skúšky sú 14. júna 2004. Poplatok spojený s prijmacím konaním stanovila fakulta na 1000 Sk. Na fakultu sa požaduje všeobecná znalosť Starého a Nového Zákona, základy vierouky (katechizmus), dejiny cirkvi, liturgický život, prehľad v cirkevných časopisoch a v literatúre (písomná forma skúšky). Praktická časť skúšky je zo schopnosti v cirkevnom speve. K prihláške doložte životopis, rodný list a maturitné vysvedčenie v úradne overených kópiách a slovné vyjadrené lekárke potvrdenie o spôsobilosti k štúdiu. Na fakulte môžu študovať aj dievčatá, ktoré sa pripravujú na povolanie učiteľsky náboženskej výchovy a etickej výchovy, a aj študenti iného vierovyznania. Na dennú formu štúdia bude prijatých 24 a na externú 30 uchádzačov.

Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice

Prijímacie skúšky na odbor Všeobecného veterinárneho lekárstva a Hygieny potravín pozostávajú z biológie a chémie formou testu. Pre študijný odbor kynológia sú testy len z biológie. Prijímačky sa uskutočnia 7. a 8. júna 2004, prihlášky a 920 korunový poplatok musí byť odoslaný do 15. marca 2004. Prijatie bez absolvovania skúšok nie je možné. Na VVL sa predpokladá počet prijatých 120 študentov, HP 50 a na kynológiu 30 študentov na dennú a 30 na externú formu štúdia.

Vojenská letecká akadémia generála M. R. Štefánika, Košice

To, či bude akadémia prijímať študentov do prvého ročníka civilného štúdia v novom školskom roku 2004/2005 ešte nie je jasné. Závisí to od prijatia novely zákona č. 131/2002 NRSR. Po minulé roky, keď VLA ešte študentov prijímala sa prijímacie skúšky robili z matematiky a fyziky formou testu a príkladov a z anglického jazyka formou testu minimálne na úrovni štúdia v štvrtom ročníku na strednej škole.

TECHNICKÁ UNIVERZITA, KOŠICE

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Výber uchádzačov na všetky formy štúdia sa vykoná na základe kvalifikačného rebríčka, vytvoreného na základe bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie zohľadní priemery vysvedčení zo strednej školy a to prvého až štvrtého ročníka, priemer maturitného vysvedčenia, typ absolvovanej strednej školy a hodnotenie preferovaných predmetov pri maturitnej skúške. Priemer vysvedčení na strednej a známky na maturite sa násobia stomi, koeficienty stredných škôl sú nasledovné: Gymnázium 1, SPŠ technického smeru 1,2, SPŠ netechnického smeru 1,5 a učilište s maturitou 2. Uchádzači sa osobne prijímačok nezúčastňujú. K prihláške na štúdium pripojte odporúčanie lekára, overený výpis známok zo strednej školy, životopis a pripnuté potvrdenie o zaplatení poplatku 700 Sk. Potrebné je aj overené maturitné vysvedčenie a to všetko do konca apríla. Predpokladaný počet uchádzačov o denné štúdium je 500.

Hutnícka fakulta

Termín podania prihlášok na štúdium v nasledujúcom akademickom roku je 31. mája 2004. K prihláške sa dokladá aj životopis, kópie vysvedčení za predchádzajúce roky štúdia na strednej škole a samozrejme doklad o zaplatení 700 korunového poplatku a po maturitách sa prihláška dopĺňa maturitným vysvedčením. Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky, na za základe výsledkov zo stredoškolského štúdia. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka. Počet prijatých na denné štúdium je 370 a na externé 105.

Strojnícka fakulta

Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Termín podania prihlášky: do 31. mája 2004 a termín konania výberového konania je stanovený na 28. - 29. júna 2004. Administratívny poplatok je 700 Sk.

Stavebná fakulta

Deadline pre podanie prihlášky a poplatku 700 korún je posledná aprílový deň tohto roka. Uchádzači s veľmi dobrými výsledkami budú prijatí bez prijímacích skúšok, uchádzači ktorí nesplnia kritéria pre priame prijatie, sa podrobia prijímacím skúškam z matematiky a fyziky písomnou formou. Kritéria pre priame prijatie bez prijímacej skúšky budú stanovené po predbežnom zhodnotení študijných výsledkov všetkých uchádzačov o štúdium s prihliadnutím na zvolený odbor štúdia. Predbežne sa počíta s prijatím 500 študentov do 1. ročníka.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

V akademickom roku 2004/2005 sa štúdium otvára v 11 študijných odboroch a v 3 druhoch, bakalárskom, inžinierskom a doktorantskom. Celkový počet prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia bude spolu na všetky odbory cca 800 a na externú formu štúdia cca 200, pričom budú zohľadnené minimálne a maximálne počty prijatých na jednotlivé odbory. Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2004 a rozhodnutie o prijatí je stanovené na 18. júna 2004. Poplatok s prihláškou je 700 korún. Prijímanie na štúdium sa uskutoční na základe zatriedenia uchádzačov podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky na strednej škole. Počet bodov = (priemer za všetky ročníky SŠ a maturitu) x (koeficient za strednú školu) x 100. Koeficient gyzmnázia je 1, SOŠ technického smeru 1,3, SOŠ netechnického smeru 1,5 a SOU 2. Uchádzači, ktorí z kapacitných dôvodov nebudú prijatí na daný odbor, môžu byť prijatí na iný voľný odbor uvedený v prihláške na štúdium na druhom, resp. ďalšom poradí.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Ak máte záujem o štúdium, prihlášku a ústrižok o zaplatení 800 korún zašlite na fakultu najneskôr do 30. apríla. Výberové konanie sa uskutošní 8. júna, prijímacia skúška z matematiky 24. a 25. júna 2004. Ku prihláške je potrebné doložiť originály alebo úradne overené kópie vysvedčení z 1. - 3. ročníka strednej školy (v prípade ak uchádzač už maturoval, je potrebné doložiť aj vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie), vysvedčenia budú uchádzačom po kontrole vrátené. Originál maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka (príp. overené kópie) je nutné zaslať, alebo doručiť osobne na dekanát FVT ihneď po maturitnej skúške (najneskôr do 4. júna 2004). V prípade osobného doručenia vysvedčení zo strednej školy a maturitného vysvedčenia na dekanát fakulty postačuje iba predložiť originály k nahliadnutiu a tieto po kontrole budú na počkanie vrátené. Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov štúdia na strednej škole pri zohľadnení typu absolvovanej strednej školy, výsledkov z maturitnej skúšky a známok z predmetov matematika a fyzika, ako aj dokladovanom úspešnom riešiteľstve olympiády z uvedených predmetov, resp. programovania minimálne v regionálnom kole. Uchádzači, ktorí nesplnia stanovené kritériá a nebudú prijatí na základe výberového konania, budú pozvaní na prijímacie skúšky písomnou formou z matematiky, pričom sa už nezapočítavajú výsledky štúdia na strednej škole. Predbežný plán počíta s prijatím 250 na denné a 80 študentov na externé štúdium.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 4. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 5. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 6. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 7. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 8. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %
 3. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 4. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 5. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 6. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 7. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 677
 2. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 9 179
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 6 393
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 133
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 3 829
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 506
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 463
 8. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 767
 9. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 2 480
 10. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 456

Blogy SME

 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis)
 2. Anton Kovalčík: Ublíženejší vyhráva.
 3. Štefan Vidlár: 613 a 363
 4. Lucia Žárska: Nedostatok čipov si riešia firmy po svojom
 5. Jozo Peric: Nemecká Lufthansa sa zbavuje dlhov vydaním nových akcií, trhy jej zatiaľ veria
 6. Olívia Lacenová: Rok a pol od prvých lockdownov: Ako si vedie EU, UK a USA?
 7. Nicholas Wintzler: Séria Agnosia
 8. Soňa Kallová: Meditácia Vipassana: o čom to je
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 404
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 14 678
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 10 058
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 028
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 475
 6. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 458
 7. Tereza Krajčová: Anglický denník: 16. S panickou poruchou v zahraničí alebo na maličkostiach záleží 4 192
 8. Stanislav Martinčko: Prečo chudoba v R. Sobote mávala prázdnymi čapicami ??? 4 189
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis)
 2. Anton Kovalčík: Ublíženejší vyhráva.
 3. Štefan Vidlár: 613 a 363
 4. Lucia Žárska: Nedostatok čipov si riešia firmy po svojom
 5. Jozo Peric: Nemecká Lufthansa sa zbavuje dlhov vydaním nových akcií, trhy jej zatiaľ veria
 6. Olívia Lacenová: Rok a pol od prvých lockdownov: Ako si vedie EU, UK a USA?
 7. Nicholas Wintzler: Séria Agnosia
 8. Soňa Kallová: Meditácia Vipassana: o čom to je
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 404
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 14 678
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 10 058
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 028
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 475
 6. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 458
 7. Tereza Krajčová: Anglický denník: 16. S panickou poruchou v zahraničí alebo na maličkostiach záleží 4 192
 8. Stanislav Martinčko: Prečo chudoba v R. Sobote mávala prázdnymi čapicami ??? 4 189
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu