Korzár logo Korzár
Sobota, 5. december, 2020 | Meniny má OtoKrížovkyKrížovky

Masová telovýchova sa prebúdza, viacerí však ešte stále ani nechýrujú, aké možnosti sa im otvárajú

Košice Od rozpadu Československého zväzu telesnej výchovy po roku 1989 sa na Slovensku v zásade až doteraz hľadá nejaký vhodný náhradný model pre

telovýchovu. Najväčší problém je v tom, že ani za desať rokov samostatného Slovenska sa telovýchova v našej krajine nedokázala zjednotiť. Zdá však, že už aj v tomto smere sa konečne pohli ľady. V súčasnom náročnom období, keď jedna reforma strieda druhú a zmeny sa dejú takmer na dennom poriadku, potrebuje mať štát vážneho partnera v súvislosti s reformou športu na Slovensku. Všetky vyspelé krajiny majú v súčasnosti záujem o dve formy telovýchovy. Prvou je štátna reprezentácia, ktorá je vrcholom profesionálneho športu a druhá je masová telovýchova. To znamená, že štát má záujem na tom, aby čo najširšie vrstvy populácie mali kde športovať a aj takouto formou chce kompenzovať neduhy, ktoré sa mimoriadne rozrástli na Slovensku oproti minulosti. Predovšetkým ide o drogy a všetko s nimi spojené.

NEPREHĽADNÉMU SYSTÉMU ODZVÁŇA

Na Slovensku funguje veľa športových odvetví, aj pod jednotlivými zväzmi, ale neorganizovane. Vláda každý rok vyčleňuje pre tieto aktivity nemalé finančné prostriedky, no až po niekoľkých rokoch prišla na to, že tieto peniaze sa až priveľmi trúsia, rozbíjajú a prerozdeľujú od Šavla do Pavla. Vlastne neexistoval prehľadný systém. Pri mapovaní práce jednotlivých zväzov zrazu kompetentní prišli na to, že niektoré majú podobné náplne činností, líšia sa len v maličkostiach. Peňazí nikdy nie je dostatok a štát sa rozhodol, že viac nebude duplicitne podporovať to isté a chcel by v tomto smere spraviť raz a navždy poriadok. Samozrejme, musí platiť zásada, ktorá je zakotvená i v Ústave EÚ telovýchova a šport musia byť apolitické a samostatné. Vzhľadom na to, že štát dáva do telovýchovy každoročne značné peniaze, chce mať aj určitú kontrolu nad nimi. Potrebuje teda mať vážneho partnera, ktorý mu bude garantovať, že peniaze, ktoré prídu na účet, sa spravodlivo a hlavne účelne rozdelia. "Existuje návrh, aby sa telovýchova rozdelila do dvoch komôr. Jedna by bola zväzová, ktorá riadi rôzne súťaže futbalový zväz, hokejový, basketbalový, hádzanársky a pod. Druhým krídlom by mal byť šport pre všetkých. A práve za týmto účelom vznikla spoločenská objednávka, aby sa tu ´dole´ vytvorili štruktúry. Na základe toho a konzultácie s ministerstvom školstva sme vytvorili osem Krajských športových centier, ktoré kopírujú vyššie územné celky," povedal Vladimír Varga, bývalý futbalový funkcionár, v súčasnosti licenčný agent FIFA a predseda Krajského športového centra v Prešove.

PO OBLASTNÝCH ŠPORTOVÝCH CENTRÁCH VZNIKLO AJ OSEM KRAJSKÝCH

Krajské športové centrá vznikli demokraticky. Napríklad v Prešovskom kraji sa založilo sedem Oblastných športových združení so sídlami v Prešove, Poprade, Starej Ľubovni, Bardejove, Vranove, Humennom a Svidníku. Vznikli na základe združenia klubov a zväzov na oblastnej úrovni, pričom si vytvorili svoje orgány . Delegovali jedného zástupcu na zakladajúce valné zhromaždenie v Prešove. Toto zhromaždenie založilo Krajské športové centrum, v ktorého výkonnom výbore je jeden zástupca z týchto siedmich oblastí prešovského samosprávneho kraja. Zvolili si svojho predsedu, ktorým sa stal Vladimír Varga. Podobne sa celoplošne pokryli ostatné KŠC na Slovensku. Zástupcovia všetkých ôsmich KŠC podpísalo zmluvu s ministrom školstva Martinom Froncom.

Krajské športové centrá po prvý raz hlasnejšie zarezonovali na začiatku tohto roka, keď ministerstvo školstva nebolo spokojné so situáciou strešného orgánu SZTK Slovenského združenia telesnej kultúry. Od januára prestalo finančne podporovať štátnymi prostriedkami túto organizáciu. V priebehu marca a apríla vznikli v jednotlivých oblastiach tzv. prípravné výbory oblastných športových centier, ktoré združili všetky občianske združenia a spolky, ktoré sa zaoberajú organizovaním športu pre všetkých. Čo je chvályhodné, do Krajských športových centier vstúpili aj Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský Orol, Sokol na Slovensku ako aj Združenie technických a športových činností. "V Prešove sme tento proces zavŕšili 26. mája, keď na ustanovujúcej konferencii sme založili občianske združenie Krajské športové centrum. Boli sme prvými na Slovensku. Potom začali vznikať ďalšie KŠC." 17. Júna 2004 sa v Tatranskej Lomnici stretli predsedovia a výkonní tajomníci novovytvorených KŠC a dohodli sa na spoločnom koordinovaní svojich postupov a vytvorili grémium ôsmich predsedov Krajských športových centier. Za predsedu tohto grémia navrhli a schválili práve Vladimíra Vargu. Všetky KŠC začali svoju činnosť oficiálne od 1. augusta 2004. "Chceme dosiahnuť, aby prestalo trieštenie a všetci tí, ktorí robia do masového športu, boli združení v ôsmich Krajských športových centrách. Samozrejme, spoliehame sa na služby viacerých dobrovoľných aktivistov. Na každom Oblastnom športovom združení máme jedného pracovníka na plný pracovný úväzok. Na KŠC máme platené funkcie výkonného tajomníka, ekonóma a sekretárku, ktorá bude mať pod palcom všetky písomnosti a agendu. Moja funkcia predsedu grémia i predsedu KŠC, rovnako ako ostatných predsedov KŠC, je čestná, dobrovoľná, čiže neplatená."

PENIAZE BUDÚ ROZDEĽOVAŤ KŠC, NIE CENTRÁLA

"Štát chce, aby tieto Krajské športové centrá pokrývali záujem športuchtivých občanov o masovú telesnú kultúru. Ide o prípravu rôznych typov a foriem športových súťaží, aby sa do nich záujemcovia vedeli zapojiť a v neposlednom rade pre nich treba pripraviť i podmienky. Sme veľmi radi, že sa konečne niečo pohlo i v tomto smere. Je vecou štátu, aby populácia bola zdravá. V súčinnosti s primátormi a starostami miest a obcí mapujeme jestvujúce telovýchovné zariadenia, čiže tzv. pasportizáciu. Tento fakt sme uverejnili na internete i v masovo-komunikačných prostriedkoch. Chceme totiž získať prehľad, kde sa čo nachádza a konečne by malo dôjsť k tomu, po čom voláme už roky, aby finančné prostriedky prišli aj k nám dole. Myslím si, že, napríklad, v Prešovskom kraji vieme lepšie, či treba rekonštrukciu ihriska v dedinke pri Bardejove, alebo v humenskom okrese. Doteraz sa o tom rozhodovalo všelijakým lobovacím systémom v Bratislave. Som presvedčený, že je to správna myšlienka a verím, že týmto smerom budú aktivity športu pre všetkých fungovať."

POTREBUJETE FINANCIE? ŽIADAJTE ICH!

Pochopiteľne, veľa bude záležať na primátoroch a na starostoch, ako sa k tejto problematike postavia. Kde bude patričná aktivita, budú i výsledky. Ako by to malo vyzerať v praxi? "Napríklad, niektorá obec či mestečko príde s plánom výstavby nejakého športového stánku v rámci športu pre všetkých. Bude vedieť vyčleniť pozemok i určité finančné prostriedky. Požiada nás, my zasa ministerstvo školstva a perspektívne sa táto aktivita môže dostať do projektu. Prídu štátne peniaze a spoločnými silami sa tento stánok môže vybudovať. Treba povedať, že hlavne na východnom Slovensku veľmi absentujú rôzne športové zariadenia a plochy pre masový šport. V porovnaní s ostatnými krajmi je to veľmi slabučké. Stačí, ak spomeniem jeden príklad za všetky bývalý Východoslovenský kraj nemá dodnes ani jedinú umelú hraciu plochu pre futbal... Pritom na Slovensku už ich je sedem. Nebyť niektorých nadšencov, viď pán Chmeliar, ktorý zobral pod svoje krídla prešovskú mužskú hádzanú, tak sa nám na východe úplne rozpadne šport." Úloha Krajských športových centier je jednoznačná z masového športu vytvoriť akési podhubie, zázemie a náväzne byť nápomocní zväzom. KŠC rešpektujú základnú potrebu, špecifiká a tradíciu jednotlivých športových odvetví v regiónoch. Ich základnou úlohou, cieľom a poslaním je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti športu pre všetkých, aby prispeli k upevňovaniu fyzického duševného zdravia občanov v regióne. Je tu aj cieľ, oživiť športoviská, teda tie objekty, ktoré sa niekoľko rokov zanedbávali. "Samozrejme, do riadenia zväzov sa nechceme a ani nebudeme miešať. Každý zväz si riadi sám svoje súťaže. Tiež si myslím, že KŠC by mali mať hlavný patronát nad útvarmi talentovanej mládeže (ÚTM). Vieme, ako to chodí na Slovensku - z centrály zo zväzu prídu peniaze pre mládež, ktoré sa rozdelia pre ´áčko´ a čo sa zvýši zostane pre mládež. Ak však peniaze prídu účelovo pre tých a tých, tak Krajské športové centrum nemôže štátne peniaze použiť na iný účel, než na aký boli určené. Teraz sa bude klásť maximálna dôslednosť pri narábaní so štátnymi peniazmi. Z Bratislavy sme dostali špecifické pravidlá, podľa ktorých je jasné, ktoré financie sa dajú na čo použiť. Nemôže sa stať, že investičné peniaze pôjdu na akciu, či na mzdu zamestnancov. Tieto základné princípy treba rešpektovať. Môžem povedať, že už niekoľko rokov neprišli žiadne peniaze na činnosť malých združení v jednotlivých oblastiach kraja. V druhej polovici tohto roka už chvalabohu máme prostriedky, ktoré posielame do oblastí. Doslova ich žiadame: tu máte peniaze a zorganizujte nejaké zaujímavé akcie pre ľudí. Nie sú to veľké peniaze, ale konečne išli aj dolu na masovú telovýchovu. Niektoré oblastné združenia sa hlásia, ale musíme ich trochu rozhýbať. Dostanú peniaze k dispozícií, len nech niečo vymyslia pre ľudí!"

PRIMÁTORI A STAROSTOVIA HLÁSTE SA

Peniaze z KŠC teda nepôjdu len na športoviská. Podporia sa nimi rôzne akcie v regióne, nielen medzinárodného charakteru. "Na to by som tiež rád upozornil. Poviem príklad. Prihlási sa Ondavské oblastné športové združenie Svidník-Stropkov s tým, že v ich športovom kalendári je pripravená stolnotenisová akcia, chcú pozvať 80-100 účastníkov, finále bude dvojdňové v športovej hale vo Svidníku. My zvážime: ´Áno, táto akcia je masová, má svoj význam a podporíme ju. Zaplatíme vám prenájom haly, rozhodcov a podobne.´ Povedzme, skontaktujú nás zástupcovia Zlatej Bane. Deklarujú, že v obci majú dlhoročné tradične veľmi dobré trate na bežecké lyžovanie. Našli v inzeráte, že je na predaj 5-ročný snežný skúter. My povieme: ´V poriadku, prispejeme vám na kúpu, ale vás zaviažeme, že budete pripravovať tieto trate. Ak ľudia prídu v sobotu a v nedeľu na Zlatú Baňu, trate budú mať pripravené a môžu do sýtosti športovať na bežkách.´ Príkladov je veľa. Práve v spolupráci s primátormi a starostami vidím veľkú príležitosť. Treba vyzdvihnúť to, že v zlom období, ktoré je za nami veľa primátorov a starostov nezanevrelo na šport. Naopak, vďaka nim a pochopeniu zastupiteľstiev, šport prežil. Musím sa im poďakovať za doterajšiu podporu športu," vzdal poklonu všetkým zapáleným funkcionárom V. Varga. Každopádne pre obce a mestá platí, že najprv musia skoordinovať svoje požiadavky s Oblastnými športovými centrami, pod ktoré spadajú. Na KŠC sa potom zídu a rozhodnú o prioritách. Čiže, či akcia má lokálny význam, krajský alebo dokonca celoslovenský.

O PREBIEHAJÚCEJ PASPORTIZÁCII MNOHÍ ANI NETUŠIA

Pochopiteľne, fungovanie Krajských športových centier je ešte iba v plienkach, preto nečudo, že vo viacerých mestečkách a obciach možno ani netušia, akou zmenou prešla masová telovýchova a aké možnosti sa im otvárajú. "Práve teraz to môžu využiť, lebo v týchto dňoch robíme pasportizáciu. Sú na to tlačivá a je len na primátoroch a starostoch, aby sa prihlásili, akým športovým odvetviam sa venujú a aké kapacity majú k dispozícií. Samozrejme, že pasportizácia nebude trvať mesiac-dva, ale možno i rok. Veď len v regióne VÚC Prešov je 669 miest a obcí. Pritom v niektorých mestách sú aj dva-tri športové kluby, čiže kým tieto údaje spracujeme, nejaký čas to potrvá. Podobná pasportizácia sa robí i v rámci celého Slovenska. Aj touto cestou chcem apelovať na všetky mestá a obce, aby sa prihlásili na príslušné Krajské športové centrá a nahlásili, aké športové kluby u nich pracujú, akými telovýchovnými objektmi disponujú, prípadne, ako podujatia pravidelne usporadúvajú a podobne." Obrovské problémy sú aj v technickom zabezpečení na školách. Ich revízia sa už roky nerobila. Veľa telocviční na školách je v dezolátnom stave. Vo viacerých sa športuje na hrane.

V PARLAMENTE SA PRIPRAVUJÚ ZÁKONY O ŠPORTE

Po štátnej linke je v súčasnosti najvyššou organizáciou športu Sekcia štátnej starostlivosti o šport pri ministerstve školstva SR. V parlamente by sa v najbližšom období mali prijímať zákony o športe. Práve do tohto zákona by sa mali zakotviť všetky spomínané skutočnosti v rámci KŠC a športu pre všetkých. "V súčasnosti prebiehajú rôzne bilaterálne rokovania s jednotlivými športovými zväzmi na Slovensku. Verím, že v dohľadnom období sa dohodneme na jednotnom fungovaní telovýchovy na Slovensku. Mali by byť dve komory športové zväzy a masový šport. Predstava je taká, že Slovenský olympijský výbor ako aj Slovenský paralympijský výbor budú pôsobiť samostatne. Ministerstvo školstva a jeho Sekcia štátnej starostlivosti o šport rozhodnú o základnom rozdelení štátnych finančných prostriedkov pre šport. Nová strešná organizácia musí rešpektovať toto rozhodnutie a dbať o to, aby ďalšie prerozdelenie financií bolo transparentné a aby sa dodržiavali stanovené ekonomické pravidla, ktoré sú pri štátnych dotáciach veľmi prísne."

KŠC sa chce podieľať a prispieť na vytvorení strešnej organizácie slovenského športu. V týchto dňoch sedeli za jedným stolom predstavitelia jednotlivých zväzov, tzv. malých športov. Najbližšie sa majú stretnúť zástupcovia šiestich veľkých športov futbalu, hokeja, hádzanej, basketbalu, volejbalu a tenisu. "Každé zastúpenie by malo mať svojho delegáta v budúcej streche slovenského športu, ktorá by neskôr mala byť vážnym partnerom vlády Slovenskej republiky. Na každom kroku sa totiž stále stretávame s tvrdením, že sme rozbití. Máme niekoľko rôznych organizácií a potom je to neprehľadné. Podobne, ako tok peňazí." Bilaterálne rozhovory sú aj o tom, ako sa jednotlivé športy budú zaujímať o svoju členskú základňu. "Ak napríklad futbalový zväz rozhodne, že ide so svojou podporou po vertikálnej linke až celkom dole, my sa do futbalu nebudeme miešať. Pri masových akciách, ak bude mať SFZ záujem, mu môžeme pomôcť. Nebudeme sa im však starať do riadenia a ich systému. Ak bude iná dohoda na ministerstve, že všetky útvary talentovanej mládeže prejdú pod KŠC, teda aj futbal, zasa to bude o inom. Zatiaľ ide futbal svojou líniou, no už funkcionári avizovali, že chcú s nami úzko spolupracovať. Za seba môžem povedať, že určite budem podporovať, aby sa čím skôr v Prešovskom kraji vybudovalo ihrisko s umelou hracou plochou. Určite ho budú využívať široké futbalové masy. Veď je to pre nich. Je smutné, že dodnes ešte na východe nemáme takú plochu."

DELENIE PODĽA POČTU OBYVATEĽSTVA

Viacerí sa môžu obávať, že ani táto forma spravovania masovej telovýchovy nezabráni tomu, aby východné Slovensko nebolo opäť finančne poddimenzované, inak povedané, že peniaze majú z Bratislavy bližie na západné Slovensko, ako na opačný kút republiky... "Myslím si, že také niečo nehrozí. Prijali sme totiž systém delenia peňazí podľa počtu obyvateľov. Ak hovoríme, že šport pre všetkých, tak tento princíp delenia je objektívny. Oba kraje na východnom Slovensku v druhej polovici tohto roka dostali z centrály najviac peňazí. Či táto metóda bude platiť i do budúcnosti, zatiaľ neviem povedať. Veľa bude závisieť aj od pasportizácie. Preto je dôležité, aby sa združenia a športové kluby prihlásili a mohli sme ich tak zaregistrovať." Momentálne sa na regionálnej úrovni pracuje na zmluvách o spolupráci a súčinnosti medzi Krajskými športovými centrami a Vyššími územnými celkami.

Do rastra!!!!!!!!!!!!!!

Správa o plnení úloh a o súčasnom stave športu v Slovenskej republike. Do vlády ju predkladala Sekcia štátnej starostlivosti o šport pri ministerstve školstva SR. "Ministerstvo školstva SR v súlade so zákonom č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja športu, iniciovalo vytvorenie Krajských športových centier, ako základných metodických, koordinačných a organizačných článkov rozvoja športu v regiónoch. KŠC pokrývajú územie ôsmich samosprávnych krajov a svoj program by mali koordinovať so zámermi týchto krajov."

Krajské športové centrum PREŠOV - Jarková 41, 080 01 Prešov, tel.: 051/758 13 09, fax: 051/758 13 10, e-mail: kscpostonline.sk

Vranovské oblastné športové združenie VRANOV - B. Němcovej 1, 093 01 Vranov n/T, tel.-fax: 057/442 34 82

Podtatranské športové centrum POPRAD - Huszova 12, 058 01 Poprad, tel.-fax: 052/772 89 49

Oblastné športové centrum HUMENNÉ - Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné, tel.-fax:057/775 28 54

Prešovské oblastné športové združenie PREŠOV - Jarková 41, 080 01 Prešov, tel.: 051/772 05 46, fax: 051/758 13 10

Bardejovské oblastné športové centrum BARDEJOV - Mlynská 1, 085 01 Bardejov, tel.-fax: 054/472 25 38

Ondavské oblastné športové združenie - MsÚ, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, tel.:0908/873 933

Ľubovnianske okresné športové združenie ST. ĽUBOVŇA - Továrenská 1, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 0905/565 475, fax: 052/432 25 06

Krajské športové centrum KOŠICE - Alejová 2, 042 96 Košice, tel.: 055/644 38 22, tel.-fax: 055/6433565, e-mail: ksck.napri.sk

OŠC MICHALOVCE - Hviezdoslavova 7, 070 01 Michalovce, tel.: 056/642 35 36

OŠC ROŽŇAVA - Štítnicka 64, 048 01 Rožňava, tel.: 058/734 51 86

OŠC TREBIŠOV - J. Kostru 1, 075 01 Trebišov, tel.: 056/672 42 06

OŠC SP. N. VES - Za Hornádom 15, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/446 66 82

OŠC KOŠICE MESTO - Alejová 2, 042 96 Košice, tel.: 055/644 38 22

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 6. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 7. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 8. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Väčšina fajčiarov dala deťom cigarety, ak si vypýtali
 3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 698
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 12 943
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 615
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 610
 5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 208
 6. Aká je chémia vôní 9 030
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 660
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 564
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 8 355
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 007
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Odber vzoriek.

Nová riaditeľka košickej detskej nemocnice: Teším sa na návrat

Chystá stretnutia so zamestnancami, primármi a vytvorí pracovný tím.

Jaroslava Feketeová. Snímka je z čias, keď pôsobila ako lekárka na Oddelení detskej onkológie a hematológie košickej DFN.
Výročie výbuchu bytovky Mukačevská 7 v Prešove

Rok po výbuchu. Majorošovci veria, že sa na Mukačevskú 7 ešte vrátia

Tragédia odhalila aj silu priateľstva.

Marek Majoroš na mieste, kde stála bytovka.

Nie všetky bociany odlietajú v zime do teplých krajín

Videli ich v Buzici aj v Uliči. Ak lovia, treba ich nechať tak.

Niektoré bociany to za teplom neťahá.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: PCR testy potvrdili ďalších 2 070 infikovaných (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 115-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 981 obetí.

Ilustračné foto

Ak nezaberie semafor, na rade je lockdown, vraví pandemická komisia

Matovič chce, aby sa kritici testovania ospravedlnili.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška.

Haščák z Penty ide do väzby, rozhodol súd

Haščákovi hrozí až 20 rokov.

Policajná eskorta priváža Jaroslava Haščáka na Špecializovaný trestný súd.
Píše Branislav Vančo

Aby sa zo Žilinku nestal ďalší Trnka

Sústreďme sa na reformu prokuratúry.

Verejné vypočúvanie Maroša Žilinku.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop