Korzár logo Korzár
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

OKIENKO ObFZ MICHALOVCE

Z činnosti komisie mládeže Ako na prvú sa zameriame na Komisiu mládeže ObFZ Michalovce (v ďalšom len KM). Tá je zo všetkých doterajších odborných

Z činnosti komisie mládeže

Ako na prvú sa zameriame na Komisiu mládeže ObFZ Michalovce (v ďalšom len KM). Tá je zo všetkých doterajších odborných komisií najmladšia, lebo po dlhšom období došlo k jej znovuvytvoreniu. O ňom sa hovorilo už na 8. konferencii ObFZ dňa 16.1.2004 a zaoberalo sa tým aj 1. zas. VV ObFZ dňa 2.2.2004, ktoré uložilo M. Čopákovi (podpredsedovi ObFZ) spracovať do nasledujúceho zasadnutia VV návrh štatútu tejto komisie i návrh na jej zloženie, čo bolo aj splnené. V ďalšom období sa odporučilo hľadať vhodné typy na predsedu KM i na jej členov, čo sa v 1. polroku nezrealizovalo. Na 7. zasadnutí VV dňa 9.8.2004 sa rozhodlo zvolať ustanovujúce zasadnutie komisie mládeže ObFZ za prítomnosti navrhovaných členov. To sa malo pôvodne uskutočniť do 20.8.2004, no z dôvodu viacerých ospravedlnení bolo napokon v tomto termíne zrušené. Uskutočnilo sa až v stredu 29.9.2004 na sekretariáte ObFZ za prítomnosti M. Čopáka (podpreds. ObFZ), J. Bendzáka (sekr. ObFZ) a týchto navrhovaných členov do tejto komisie: J. Dvorščák, Š. Chocholič, M. Viňanský, M. Gajdoščík (ospravedlnili sa: S. Zubaj, L. Peržeľ, M. Verbovský). Bolo zvolané pozvánkami i prostredníctvom ÚS. Dohodlo sa na návrhu predsedu komisie a jej zložení, na obsahu činnosti komisie, najbližších úlohách, zásadách plánu zasadnutí i na samotnom termíne najbližšieho zasadnutia. VV ObFZ na svojom 9. zas. dňa 4.10.2004 na návrh ustanovujúceho zasadnutia KM ObFZ schválil dočasne za jej predsedu Ing. Jozefa Dvorščáka a za členov: M. Viňanský, M. Gajdoščík, Š. Chocholič, S. Zubaj, L. Peržeľ, M. Verbovský. KM dňa 13.10.2004 obdržala prihlášku od M. Varcholu za člena do KM a vzhľadom k tomu, že zloženie KM už bolo potvrdené, tak ju vzala na vedomie. V poradí 2. zasadnutie KM sa uskutočnilo sa v stredu 20.10. o 13.30 h na ObFZ a prerokovali sa na ňom najbližšie úlohy komisie. Z najaktuálnejších úloh sa ukázal návrh v prípade priaznivého počasia zorganizovať ešte do konca októbra prípravné stretnutie výberu I.A tr. žiakov proti výberu I.B tr. žiakov. Prípadný termín a miesto stretnutia, ako aj nominácia hráčov oboch výberov mali byť zverejnené v najbližšej ÚS, no výbery sa nepodarilo dať dokopy. Na 10. zas. VV ObFZ dňa 8.11.2004 M. Čopák (podpreds. ObFZ) predložil návrh na predsedu KM a do tejto funkcie odporučil Miloša Marka zo Strážskeho. VV mu uložil tento návrh prediskutovať osobne s menovaným do najbližšieho zasadnutia VV a oboznámiť ho aj s predpokladaným obsahom činnosti KM, čo bolo tiež splnené.

Na rok 2005 si KM ObFZ stanovila 2 hlavné úlohy, a to: v 1. polroku 2005 stabilizovať zloženie KM ObFZ a zabezpečiť jej zasadnutia podľa potrieb minimálne raz štvrťročne; v 1. polroku 2005 zostaviť Výber ObFZ žiakov a podľa dohody s ObFZ Humenné odohrať aspoň jedno vzájomné priateľské stretnutie. KM sa v 1. polroku 2005 na základe rozhodnutia z 13. zas. VV zo dňa 7.2.2005 mala vyjadriť k predloženému návrhu prípravy reorganizácie mládežníckych súťaží ObFZ od súť. r. 2005/06, ktorý obdržala na pripomienkovanie. KM sa k nemu do stanoveného termínu nevyjadrila a tak bol tento rozoslaný k vyjadreniu všetkým FO a FK patriacim pod ObFZ tak, aby tieto svoje stanovisko k nemu doručili na ObFZ do 2.3.2005, aby tieto mohli byť prerokované na zasadnutí VV v marci 2005. Na 14. zas. VV dňa 7.3.2005 sa po dohode s TMK odporučilo, aby sa v 1. polroku 2005 po predbežnej dohode s príslušnými trénermi ObFZ Humenné v 2. polovici mája zorganizovalo stretnutie Výberov ObFZ dorastencov Michaloviec a Humenného, ktoré mala zabezpečovať už KM, ktorej pri tom mala ešte pomôcť TMK. V súvislosti s tým sa na uvedenom zas. VV M. Marko (nastávajúci preds. KM) vyjadril k zámerom KM i k náplni jej práce, ktorá bola navrhnutá pri opätovnom zriadení tejto komisie. Jej hlavným zámerom mala byť práca s mládežníckymi výbermi ObFZ, sledovanie talentov, vyhodnocovanie najlepších hráčov mládežníckych súťaží a spolupráca s ostatnými komisiami i susednými ObFZ. VV uložil sekretárovi ObFZ náplň činnosti KM do 25.3.2005 prekopírovať a odovzdať aj pre potreby ŠTK a TMK, čo bolo splnené. Na 5. zas. Rady ObFZ dňa 18.3.2005 bol Miloš Marko schválený za predsedu novovytvorenej Komisie mládeže ObFZ na obdobie do najbližšej konferencie ObFZ. Zároveň Rada rozhodla, že štruktúra mládežníckych súťaží ObFZ Michalovce od súť. r. 2005/06 sa meniť nebude a tieto sa budú organizovať v nezmenenej doterajšej štruktúre. Najbližšie zasadnutie KM rozhodol jej predseda zvolať prostredníctvom ÚS v utorok 26.4.2005 na ObFZ v Michalovciach za účasti všetkých členov KM a za účelom prípravy najbližších podujatí v I. polroku 2005. Na zasadnutie sa dostavili 4 z pozvaných 7 členov (nedostavili sa M. Viňanský, M. Gajdoščík, M. Verbovský, L. Peržeľ) a prerokovali sa úlohy a príprava najbližších podujatí v I. polroku 2005. KM vzala na vedomie náplň svojej činnosti, o ktorej informoval M. Marko (preds. KM). KM odporučila, aby kvôli objektívnejšiemu vyhodnocovaniu najlepších hráčov v mládežníckych stretnutiach uvádzali R vo svojich zápisoch v novej sezóne tieto hodnotenia na základe vyjadrení trénerov družstiev. KM sa zaoberala aj prípravou stretnutia Výberov ObFZ dorastencov a žiakov s ObFZ Humenné, pričom stretnutie dorastencov zabezpečovala ešte TMK, stretnutie žiakov v termíne do 25.6. už KM. Informácia bola aj o súťaži Nike premier cup 2005/06 vo futbale žiakov na základe spracovaných podkladov kvalifikácie. KM sa pridelil aj patronát nad organizovaním jednej zo skupín Nike Premier Cup 2005/06 vo futbale žiakov, ktorá bola pridelená ObFZ Michalovce. Vyžrebovanie tejto súťaže sa uskutočnilo dňa 6.4.2005 na VsFZ v Košiciach za účasti sekretárov ObFZ. Prihlášku do nej na VsFZ, spomedzi FO a FK patriacich pod ObFZ Michalovce, zaslali aj: Zemplín Michalovce, Strážske, Veľ. Kapušany, Sobrance, Tušice TNV, Vinné, Rakovec n/O (predtým aj Malčice, Topoľany). Jej kópiu na ObFZ nedoručili: Zemplín Michalovce, Veľ. Kapušany, Strážske, Sobrance, Tušice TNV, Rakovec n/O. Doručiť ju mali obratom. Celkove sa do tejto súťaže zapojilo 9 FO a FK z ObFZ Michalovce. Stretnutia 1. kola jej kvalifikácie sa odohrali v utorok 3.5.2005. Všetky naše družstvá zasiahli do súťaže až v 2. kole v utorok 10.5.2005 o 17.00 h, v ktorom sa stretli: Malčice - Veľ. Kapušany, Roma Sečovce - Tušice TNV, Rakovec n/O - Topoľany, Sobrance - Vinné, Strážske - Zemplín Michalovce. Do ďalšieho kola postupovali len víťazi týchto stretnutí. KM sa snažila v máji 2005 pripraviť aj Výber ObFZ žiakov na stretnutie s výberom ObFZ HN, no pre nepriaznivé počasie sa toto stretnutie napokon neuskutočnilo, a nezrealizovali sa ani ďalšie zámery ko

V 2. polroku 2005 KM nevyvinula žiadnu činnosť a nezrealizovali sa ani ďalšie zámery komisie, pretože sa nezišla ani raz. Zo stanovených úloh na rok 2005 sa nepodarilo sa stabilizovať zloženie KM a ani jej zasadnutia v 1. polroku 2005, pretože ani raz sa nepodarilo zabezpečiť účasť všetkých členov KM na zasadnutiach. Podľa toho vyzerala aj realizácia plánovaných i pridelených úloh. Aj keď sa KM zaoberala prípravou stretnutia Výberu ObFZ žiakov s ObFZ Humenné v termíne do 25.6.2005, zorganizovať sa ho pre nepriaznivé počasie do stanoveného termínu nepodarilo a napokon sa toto neuskutočnilo ani v inom termíne.

Celkovo teda nebolo možné vyjadriť spokojnosť s činnosťou KM od jej znovuvytvorenia. Mala možnosť sa prejaviť aj pri vyhodnocovaní najlepších hráčov zo zápisov rozhodcov a správ delegátov súťaží ObFZ za jarnú časť sezóny 2004/2005 i za jesennú časť 2005/2006, k čomu sa ani nedostala a takto toto vyhodnotenie zabezpečovala ešte TMK. Rátalo sa, že sa prejaví aj pri organizačnom zabezpečení Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale dňa 27.12.2005, ktorý prebiehal v oboch športových halách v Michalovciach za účasti 12 družstiev, no aj tu ostalo len pri zámeroch a turnaj zorganizovala opäť ŠTK, ako v predchádzajúcich rokoch.

Viac sa v tomto smere očakáva od novozvolenej KM ObFZ po 9. konferencii ObFZ, k ustanoveniu ktorej dôjde do štartu jarnej odvety 2005/2006 po schválení predsedov jednotlivých odborných komisií ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie 2006-2009 na najbližšom zasadnutí Rady ObFZ a následnom zasadnutí VV ObFZ, na ktorom sa schváli zloženie jednotlivých odborných komisií ObFZ.

Pre nastávajúce obdobie je práce na úseku mládežníckeho futbalu v rámci súťaží ObFZ dosť. Najviac sa očakáva od pripravovanej reorganizácie mládežníckych súťaží ObFZ, ktorá by sa mala prerokovať na marcovom zasadnutí Rady ObFZ pred štartom jarnej odvety 2005/2006, a ku ktorej by malo dôjsť od nasledujúcej sezóny 2006/2007. Mala by pomôcť zvýšiť úroveň jednotlivých stretnutí v týchto súťažiach a tým aj úroveň celého mládežníckeho futbalu.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 2. Ako sa mení dynamika firiem?
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Po Slovensku na motorke
 2. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 3. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 4. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 6. Behind every successful business lies a set of skilled people
 7. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 8. Ako sa mení dynamika firiem?
 9. Hudbou proti holorubom.
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 20 375
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 574
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 503
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 800
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 713
 6. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 7 981
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 314
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 353
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 600
 10. Slovensko v operácii Barbarossa 4 336
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner pred súdom v kauze Kuciak.

Prípad vraždy Jána a Martiny posúdi Najvyšší súd.


a 1 ďalší 11 h
Minister Mikulec a Robert Fico.

Minister vnútra má podporu vlády.


a 3 ďalší 3 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop